Detail předmětu

Management výroby

FP-BmvPAk. rok: 2018/2019

Seznamuje s provozními, technickými, organizačními přístupy a technikami řízení, terminologií a metodologií vstupních a výrobních výstupních prvků výrobních procesů. Seznamuje s prostředky využití disponibilních zdrojů v dynamicky se rozvíjejících podmínkách tržních vztahů a s cestami racionálního využití lidského činitele ve výrobě.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni aktivně se podílet na tvorbě výrobního systému podniku a osvojí si základní znalosti výrobních prvků a aktivit,s jejich ekonomikou a hodnocením. Předmět poskytuje a integruje znalosti studentů nutné pro využívání výrobního managementu v praxi.

Prerekvizity

Předmět navazuje a aplikuje doposud získané znalosti z oblasti ekonomie, obchodování, informačních technologií, úvod do materiálových věd a inženýrství, matematiky I+II.

Doporučená nebo povinná literatura

TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby. 2. vyd. Praha GRADA 2000, 408s. ISBN 80-7169-955-1 (CS)
MAKOVEC, J. Organizace a plánování výroby. 1.vyd. Praha VŠE 1998. 274s. ISBN 80-7079-171-3 (CS)
KAVAN, M.Výrobní a provozní management. 1.vyd.Praha Grada Publishing 2002, 424s., ISBN 80-247-4099-5 (CS)
JUROVÁ,M. Řízení výroby. Brno, Akademické nakladatelství s.r.o. 2011 s.219, ISBN 978-80-214-4370-9 (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)
JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i seminární.
K získání přehledu o použití znalostí v praxi bude i exkurze ve výrobních podnicích.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu:
účast na cvičeních; splnění úkolů, odevzdání a presentace případové studie v požadovaném rozsahu a formě.
Zkouška má písemnou a ústní část:
Písemná část obsahuje příklady a ústní část ověřuje schopnosti studenta porozumět a aplikovat základní teoretické znalosti výrobního managementu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
2. Praxe v průmyslovém podnikatelském subjektu
3. Úvod do managementu výroby, základní pojmy
4. Operativní řízení výroby
5. Plánovací činnost s využitím normativní základny
6. Výrobní kapacita
7. Průběžná doba výroby součástí
8. Průběžná doba výrobku
9. Stanovení výrobní dávky
10. Výrobní systém a jeho projektování
11. Výrobní linky
12. Náklady na výrobní proces
13. Technická obsluha výroby

Cíl

Hlavním cílem kurzu je poskytnout studentovi základní znalosti a dovednosti pro řízení výrobního procesu s ohledem na vývoj řízení výroby ve světě globalizované výroby, zvládnutí nejnovějších technik a metod pro projektování a provoz výrobních systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučována pro získání znalostí pro cvičení.
Docházka je povinná a kontrolovaná vyučujícím písemnou prezentací účasti studentem na každé formě cvičení. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování případové studie v polovině semestru

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 2. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratoře a ateliéry

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor