Detail předmětu

Matematika 1

FP-Bma1PDAk. rok: 2018/2019

Předmět je součastí teoretického základu oboru. Cílem je zvládnout výpočty s číselnými veličinami (i s ohledem na používání výpočetní techniky), základy kombinatoriky a analýzu funkcí jedné proměnné (včetně aplikací v ekonomických disciplínách).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti a praktické matematické dovednosti budou důležitým východiskem pro osvojování nových poznatků v navazujících předmětech matematického charakteru, zejména budou oporou pro získávání vědomostí a rozšiřování dovedností v oborech s ekonomickým zaměřením a pro korektní využívání matematických software.

Prerekvizity

Učivo středoškolské matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

Mezník,I.:Matematika I.FP VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o. Brno,Brno 2008 (CS)
Marošová, M., Mezník,I.: Cvičení z matematiky I. FP VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o.Brno, Brno 2008 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na výklad teorie s poukazem na aplikace, cvičení na praktické výpočty a aplikační úlohy.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
-aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná,
-plnění individuálních úkolů a zadávaných písemných prací,
-absolvování kontrolního testu s hodnocením alespoň "dostatečně" (E).
Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky.
Zkouška má část písemnou a ústní, přičemž těžiště zkoušky tvoří část písemná.
Písemná část trvá 2 hodiny a obsahuje následující typy výpočetních úloh spolu s jejich bodovým hodnocením :
1. Načrtnutí grafu funkce příbuzné k funkci elementární nebo vyšrafování rovinného útvaru
ohraničeného křivkami (13 bodů)
2. Výpočet hodnoty derivace funkce v zadaném bodě(14 bodů)
3. Úloha stanovení hypotézy o limitě funkce a výpočet limity užitím základních vzorců a
vlastností limit(11 bodů)
4. Úloha z kombinatoriky(11 bodů)
5. Úloha na ekonomickou nebo geometrickou aplikaci derivace nebo diferenciálu(11 bodů)
6. Úloha na stanovení průběhu funkce-polynomu třetího stupně(40 bodů)
Celkové hodnocení:
Písemná část je hodnocena bodově součtem bodů z jednotlivých úloh, pokud jsou současně splněny dílčí podmínky (P)-dosažení alespoň 30 bodů ze součtu bodů z úloh 1 až 5 a alespoň 20 bodů z úlohy 6 a bodové hodnocení "0" má nejvýše jedna z úloh 1-6.Má-li některá z úloh bodové hodnocení "0", nelze obdržet celkové hodnocení A,B,C. V ostatních případech při splnění podmínek (P): A...90-100b.,B...80-89b.,C...70-79b.,D...60-69b.,E...50-59b. Nedosáhne-li student alespoň 50 z celkového počtu 100 dosažitelných bodů nebo nejsou-li splněny podmínky (P), je písemná část i celá zkouška hodnocena stupněm "F" (nevyhovující) a student nepostupuje k ústní části.
Ústní část následuje po písemné, délka jejího trvání nepřesahuje zpravidla 10 minut. Jejím hlavním účelem je upřesnění klasifikace. Během ústní části se má možnost student seznámit s konkrétním hodnocením jednotlivých úloh. Ústní zkouška též slouží k dořešení případných nejasností v písemné části. Pokud jsou k tomu důvody ze strany zkoušejícího příp. studenta, mohou být položeny doplňující otázky. Na jejich přípravu má student právo si vyžádat čas na přípravu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Základní matematické pojmy
2.Čísla
3.Kombinatorika
4.Funkce
5.Operace s funkcemi
6.Elementární funkce
7.Limita a spojitost
8.Derivace a diferenciál
9.Průběh funkce

Cíl

Cílem je zvládnout výpočty s číselnými veličinami (i s ohledem na používání výpočetní techniky), základní principy kombinatoriky a základy analýzy funkcí jedné reálné proměnné včetně aplikací v ekonomických disciplinách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je povinná, není kontrolována. Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast omluvit. Je plně v kompetenci učitele posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví učitel individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor