Detail předmětu

Kvantitativní metody

FP-BkvmPAk. rok: 2018/2019

V předmětu Kvantitativní metody budou studenti seznámeni s vybranými kvantitativními metodami, které slouží pro podporu manažerského rozhodování.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Po úspěšném absolvování předmětu budou posluchači schopni řešit nejrůznější manažerské rozhodovací problémy s podporou vybraných kvantitativních metod.

Prerekvizity

Pro studium předmětu jsou nutné základní znalosti z managementu (manažerské funkce, manažerské role) a matematiky (lineární algebra, teorie grafů, pravděpodobnost).

Doporučená nebo povinná literatura

DOSKOČIL, R: Kvantitativní metody. Skripta, Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, 160 s. ISBN 978-80-214-4247-4.
DOSKOČIL, R. Metody, techniky a nástroje řízení projektů. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, s.r.o., 2013. 165 s. ISBN: 978-80-7204-863-2.
FOTR, J.; DĚDINA, J.; HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. 3. přepracov. vyd. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80-86119-69-6.
GROS, I. Kvantitativní metody v manažerském rozhodování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2003. 432 s. ISBN 80-247-0421-8.
RAIS, K. DOSKOČIL, R. Operační a systémová analýza I. Skripta, Brno: VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2011, 125 s., ISBN 978-80-214-4364-8.
WISNIEWSKI, M. Metody manažerského rozhodování. Praha: Grada Publishing a.s., 1996. 512 s. ISBN 80-7169-089-9.
JABLONSKÝ, J. Operační výzkum : kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. Praha: Professional Publishing, 2002. ISBN 80-86419-23-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny včetně ilustrativních příkladů. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách včetně zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Úspěšné zpracování semestrálního projektu ve stanoveném termínu.
2. Úspěšné absolvování zápočtového testu.
Celkový počet možných dosažených bodů je 100, přičemž 50 bodů lze získat za zápočtový test, 25 bodů za semestrální projekt a 25 bodů za případný opravný zápočtový test. Pro udělení zápočtu musí být dosaženo minimálně 50 bodů.
Požadavky ke zkoušce:
1. Úspěšné absolvování zkouškového testu.
Zkouška probíhá písemně. Pro její úspěšné složení je nutné dosáhnout min. 50% z možného bodového hodnocení zkoušky.
Celkové hodnocení předmětu je na základě výsledků získaných u zkoušky s možným přihlédnutím k výsledkům získaným v průběhu semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu (teorie systémů, kybernetika, operační analýza, systémová analýza, systémové inženýrství). Teorie manažerského rozhodování (teorie rozhodování, rozhodovací proces, rozhodovací problém).
2. Matematické modelování (model, klasifikace modelů, přehled modelů, model matematického programování).
3. Lineární programování (postup formulace úlohy lineárního programování, typy úloh lineárního programování, obecný model úlohy lineárního programování).
4. Formulace matematického modelu úlohy lineárního programování (úloha výrobního plánování, dopravní problém, přiřazovaní problém).
5. Formulace matematického modelu úlohy lineárního programování (směšovací problém, nutriční problém, úloha o dělení materiálů, rozvrhování reklamy, optimalizace portfolia).
6. Řešení úloh lineárního programování (grafické, algebraické, s využitím MS Excel).
7. Metody síťové analýzy (úvod do problematiky řízení projektů, konstrukce síťového grafu).
8. Časová analýza hranově ohodnocených deterministických síťových grafů.
9. Časová analýza hranově ohodnocených stochastických síťových grafů.
10. Časová analýza uzlově ohodnocených síťových grafů. Konstrukce harmonogramu projektu.
11. Zdrojová analýza projektu. Závislost časů a nákladů projektu.
12. Časová analýza zobecněného síťového grafu.
13. Softwarová podpora řízení projektů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vybranými kvantitativními metodami manažerského rozhodování včetně jejich praktické aplikace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vlastní práce studentů na zadaných úkolech je kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor