Detail předmětu

Umění nových médií - umění a technika 1

FEKT-PUM1Ak. rok: 2018/2019

Ve dvousemestrálním předmětu Umění nových médií: umění a technika budou studenti seznámeni s problematikou definice umění nových médií. Obsah termínu „umění nových médií“ (new media art) bude rozvíjen z hlediska synchronního: tedy z hlediska vymezení hranic mezi různými termíny užívanými k pojmenování umělecké tvorby využívající technické aparáty (umění nových médií, umění a technika, interaktivní umění, digitální umění, softwarové umění, multimédia, internetové umění, umění videa, umění virtuální reality, atd.), a následně z hlediska diachronního: se zaměřením na mezníky procesu konvergence umělecké tvorby a technických přístrojů (především výpočetní techniky a technických obrazů). Zvláštní pozornost bude věnována fotografii a filmu, jako „fenoménům přechodu“(Flusser) od tradičního umění k syntetickým počítačovým obrazům a konceptu „interaktivity“, jako charakteristické funkcionalitě nových médií a jednomu ze základních principů umělecké tvorby v prostředí nových médií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní strategie mediálního umění 20.století,
- vysvětlit vztahy mezi sférou umění a médii (fotografie, film, televize, video, digitální technologie),
- formulovat názory na jednotlivé etapy mediálního umění a jejich dominantní charakteristiku.

Prerekvizity

Jsou požadovány všeobecné kulturní znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Horáková, Jana: Umělecké dílo v době své digitální reprodukovatelnosti. FF MU, 2010. Dostupné on-line: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps10/dilo/web/pages/literatura.html (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu doprovázeného čtením textů. Účast na přednáškách je doporučená.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen písemným znalostním testem prověřujícím schopnosti posluchačů definovat základní termíny, které se užívají v diskurzu umění nových médií z hlediska jejich historické podmíněnosti, tvůrčích principů, které preferují, hranic, které utvářejí. Studenti dále prokáží svoji orientaci na časové ose vývoje umění nových médií (v podzimním semestru zejména v tzv. prehistorii umění nových médií), budou znát hlavní osobnosti a budou schopni popsat přístroje, postupy a přístupy, které tuto prehistorii utvářejí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s obsahem předmětu, způsobem ukončení a povinnou literaturou. Projekce: Kroker, Arthur a Kroker, Marilouise v dokumentu Kam se žene naše civilizace, kanadský dokument, 50 minut, 1999/2001.
2. Co je umění nových médií: definice, časové vymezení a rozdíly mezi pojmy.
3. Co jsou „nová média“: genealogie: výpočetní aparáty + technické obrazy.
4. Moderní umění: fotografie jako katalyzátor změny: W. Benjamin, V. Flusser, P. Weibel
5. Remediace: od fotografie k digitálnímu obrazu: Bolter a Grusin.
6. Avantgardní film jako předchůdce mediálního umění: L. Manovich: D. Vertov, koláž, montáž.
7. Předchůdci mediálního umění: Umělecké manifesty, utopie: futurismus, konstruktivismus, abstrakce, Bauhaus, M. Duchamp.
8. Formování tří strategií mediálního umění.
9. Umělecké dílo v době své digitální reprodukce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy mediálního umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program AUDIO-P magisterský navazující

    obor P-AUD , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor