Detail předmětu

Fundamentals of Reliability in Electrical Engineering

FEKT-NZSEAk. rok: 2018/2019

Předmět se věnuje problematice spolehlivosti, základním pojmům, využití statistiky ve spolehlivosti, výpočtům spolehlivostních ukazatelů. Dále se studenti seznámí se spolehlivostními modely, zálohováním systémů a metodami analýzy spolehlivosti. Další část předmětu je věnována provozním a modelovým namáháním, degradačním mechanismům v materiálech, prvcích a systémech.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- definovat základní pojmy z oblasti spolehlivosti,
- popsat metody analýzy spolehlivosti systémů,
- vysvětlit metody řízení spolehlivosti,
- vysvětlit problematiku rizika ve výrobě,
- vypočítat vybrané ukazatele spolehlivosti systémů.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Hauschild-Mosch: Statistic fur Elektrotechniker, Berlin (DE)
Montgomery, D. C.. Introducion to Statistical Quality Control. John Wiley, New York, 1996 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře.
Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

až 20 bodů za cvičení (student body získává za samostatnou práci z oblasti jakosti a její prezentaci)
až 80 bodů za písemnou zkoušku.
Zkouška je zaměřena na problematiku jakosti a spolehlivosti probíranou na přednáškách i cvičeních.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Úvod do studia spolehlivosti. Základní pojmy spolehlivosti.
2. Matematická statistika. Náhodná proměnná, využití rozdělení náhodné proměnné ve spolehlivosti. Exponenciální rozdělení.
3. Kvantil. Bodový a intervalový odhad parametrů základního souboru.. Rozdělení chí-kvadrát a Studentovo.
4. Neobnovované objekty. Spolehlivostní charakteristiky neobnovovaných objektů.
5. Obnovované objekty. Spolehlivostní charakteristiky obnovovaných objektů.
6. Sériové a paralelní spolehlivostní modely. Kombinované modely.
7. Základy zálohování systémů. Formy a funkce zálohy. Statická záloha. Dynamická záloha.
8. Zavádění systému jakosti ISO 9000.
9. Degradační činitelé působící na elektrické zařízení. Vztah provozního, dílčího a modelového namáhání.
10. Degradační mechanismy v materiálech, prvcích a systémech.
11. Přehled diagnostických metod.
12. Zkoušky spolehlivosti prvků.
13. Zkoušky spolehlivosti zařízení.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou spolehlivosti elektrotechnických výrobků a zaváděním systému jakosti do elektrotechnické výroby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-MN magisterský navazující

    obor MN-EVM , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning