Detail předmětu

Elektronika a biosenzory

FEKT-ABSNAk. rok: 2018/2019

Předmět se zabývá principy širokého spektra typických senzorů, počínaje elektrochemickými, optickými, piezoelektrickými a impedimetrickými senzory. Tyto principy dále budou využity pro konstrukci různých biosenzorů (enzymové, DNA sensory, imunosenzory) nebo chemických senzorů (plyny). Menší část bude také věnována nanotechnologiím a jejich aplikacemi v medicíně (nanočástice, nanostrukturované povrchy).

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat základní principy senzorů
- vysvětlit pojem biosenzor
- vysvětlit způsoby vytváření rekogničních a biorekogničních převodníků
- popsat konstrukci biosenzoru pro stanovení vybraných analytů
- vysvětlit princip a využití nanočástic

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti chemie, biologie a elektrochemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Drbohlavová, J.; Fohlerová, Z.: Elektronika a biosenzory, Vysoké učení technické v Brně, Brno 2015
Skládal, P.: Biosensory, Masarykova univerzita, Brno 2002 (CS)
Rieger, P.H.: Electrochemistry. New Jersey, Prentice-Hall, Inc., A Division of Simon & Schuster, Englewood Cliffs, 1987 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod a historie biosenzorů, rozdělení, princip měření. Charakteristiky biosenzorů. Komerční biosenzory. Perspektiva biosenzorů a jejich uplatnění.
2. Výroba a miniaturizace senzorů. Sítotisk, litografie, biočipy…..
3. Elektrochemické biosenzory – úvod, typy elektrod, dvou a víceelektrodová zapojení. Ampérometrické měření kyslíku, peroxidu vodíku a NADH, oxidázy a dehydrogenázy.
4. Mediátory přenosu elektronů. Potenciometrické biosenzory, ISFET, LAPS, voltametrické techniky.
5. Konduktometrické biosenzory a měření impedance.
6. Kalorimetrické biosenzory a piezoelektrické biosenzory
7. Optické biosenzory – přímé a nepřímé principy měřrní; spektrofotometrie, luminiscence, optická vlákna, SPR technika
8. Enzymové biosenzory, buněčné biosenzory.
9. Afinitní biosenzory - imunosenzory a hybridizace nukleových kyselin
10. Metody imobilizace biomolekul – membránové techniky, elektropolymerace, aktivace povrchů, kovalentní imobilizace
11. Nanočástice a nanostrukturované povrchy v biosenzorech
12. Plynové a biomimetické senzory
13. Úvod do elektroniky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit posluchače s přípravou senzorů a základními principy chemických sensorů a biosenzorů. Student získá také obecný přehled o využití těchto senzorů např. v medicíně, biologii, potravinářství aj.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTBIO-A bakalářský

    obor A-BTB , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning