Detail předmětu

Základy vědecké a odborné práce

FSI-ZSEAk. rok: 2018/2019

Obsah kurzu sleduje základní kroky, které je zapotřebí absolvovat při přípravě diplomové práce. V kurzu si studenti ujasní a konkretizují témata diplomových prací a vypracují rešerše, které použijí v rámci diplomového projektu. Získají přehled o dostupných informačních zdrojích.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Osvojení zásad stavby odborného textu a metod postupu samostatného a tvořivého zpracování tématu. Po absolvování tohoto kurzu by student měl být schopen: naplánovat a zpracovat vědeckou práci podle pravidel pro strukturu, jazyk a formu vědeckého nebo odborného textu; definovat formální požadavky vědeckých a odborných prací (citace, bibliografie, styl, forma, atd.) a tyto formální požadavky aplikovat ve vlastním odborném textu. Dále pak zvládnutí práce s citačními a plnotextovými odbornými databázemi.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti týkající se metodiky vědecké a odborné práce získané během bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

DAY, Robert A. a Barbara GASTEL. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2012, 300 s. ISBN 978-1-107-67074-7. (EN)
SVOZILOVÁ, Alena. Projektový management: systémový přístup k řízení projektů. 3. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Grada Publishing, 2016, 421 s. ISBN 978-80-271-0075-0. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, které je zaměřeno na praktické zvládnutí látky.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, odevzdání projektu diplomové práce, prezentace projektu diplomové práce.
Projekt diplomové práce musí obsahovat rešerši, analýzu problematiky a jasně definované cíle práce dle individuálního zadání a musí být vypracován dle aktuální struktury a formátu pro odevzdání závěrečné práce, které jsou definované Ústavem konstruování.
Hodnocení bude uděleno na základě průběžného plnění úkolů a odevzdaní závěrečné práce obsahující dvě kapitoly řešené diplomové práce „2. Přehled současného stavu poznání“ a „3. Analýza problému a cíl práce“. Textový rozsah těchto kapitol musí odpovídat přibližně 30% rozsahu diplomové práce. Student musí při prezentaci prokázat dostatečnou znalost řešené problematiky a obhájit provedenou analýzu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout studentům systematický úvod do problematiky přípravy vlastní vědecké a odborné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. Náhrada zameškané výuky je v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Věda a vědecká metoda.
2. Účel diplomové práce.
3. Volba tématu.
4. Informační zdroje a práce s literaturou.
5. Pracovní plán.
6. Struktura odborného textu.
7. Odborný styl.
8. Citace a vědecká etika.
9. Formální úprava.
10. - 13. Prezentace výsledků práce jednotlivých studentů, diskuze.