Detail předmětu

Metoda konečných prvků - ANSYS Workbench

FSI-ZAWAk. rok: 2018/2019

Řešení reálných konstrukčních problémů pomocí MKP. Výpočet lineární a nelineární analýzy prutových konstrukcí, deformačně napěťová analýza strojních součástí, modální analýza, přenos tepla. Důraz je kladen mimo jiné na analýzu a interpretaci výsledků, která je nedílnou součástí MKP analýz.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si výrazně rozšíří znalosti v oblasti MKP. Osvojí si práci v prostředí ANSYS Workbench a díky řešení reálných součástí a konstrukcí se naučí samostatnosti v oblasti MKP výpočtů.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z oblasti pružnosti a pevnosti, CAD systémů, základů MKP a prostředí ANSYS Classic.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou cvičení, která jsou zaměřena na řešení praktických úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky udělení klasifikovaného zápočtu: aktivní účast na cvičeních, úspěšné složení testu (5. týden) ze znalostí získaných na cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit znalosti studentů v oblasti výpočtů pomocí metody konečných prvků (MKP). Předmětem výuky je výhradně programové prostředí ANSYS Workbench. Posluchači si díky praktickým cvičením osvojí komplexní dovednosti v oblasti MKP úloh, od tvorby modelu geometrie, materiálu, okrajových podmínek a vazeb, přes správné nastavení parametrů řešiče a vlastní řešení, po analýzu a interpretaci získaných výsledků.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je povinná a kontrolovaná vyučujícím. 1 omluvená absence je tolerována bez nutnosti náhrady. V případě dlouhodobé nepřítomnosti je náhrada zameškané výuky v kompetenci vedoucího cvičení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-KSI , 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení s počítačovou podporou

30 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Deformačně-napěťová analýza ve 3D (konzola, klíč, pružina)
2. Deformačně-napěťová analýza v 1D a 2D (prutová konstrukce, tlaková nádoba, rovinná napjatost, rovinná deformace, axisymetrie)
3. Deformačně-napěťová analýza sestavy, kontaktní úlohy, předepjaté šroubové spoje (svařenec, západka, příruba)
4. Modální analýza, modální analýza s předpětím (zvon, vrtule, oběžné kolo)
5. Lineární buckling (prutová konstrukce)
6. Nelineární modely materiálů (ventil, těsnění)
7. Stacionární a nestacionární přenos tepla (okenní soustava, plošný spoj, píst)
8. Teplotní deformace (víko, pánvička)