Detail předmětu

Dějiny designu

FSI-YDDAk. rok: 2018/2019

Vývoj designu, užitého umění a uměleckých řemesel ve 20. století.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Základní orientace ve vývoji moderního užitého umění a designu, hlavní styly a osobnosti, aplikace stylových východisek na současnou tvorbu.

Prerekvizity

Předpokládá se znalost vývoje výtvarného umění, uměleckých řemesel a designu od počátků po začátek 20. stol.

Doporučená nebo povinná literatura

BAUER, Alois, 1998. Dějiny výtvarného umění. Olomouc: Rubico. ISBN 80-858-3925-3.
BEARD, Lee, 2012. The art book: new edition. 2nd ed. (rev., expanded and updated). London: Phaidon Press. ISBN 978-0714864679.
BEARD, Lee, 2012. The art book: new edition. 2nd ed. (rev., expanded and updated). London: Phaidon Press. ISBN 978-0714864679.
GOMBRICH, E.H. The story of art. 16. ed. London: Phaidon, 1995. ISBN 9780714832470.
HORSHAM, Michael, 1994. '20s and '30s. London: Grange Books. ISBN 18-562-7642-2.
PIJOAN, José. Dějiny umění 9-12. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004
KOLESÁR, Zdeno, 2004. Kapitoly z dějin designu. V Praze: Vysoká škola umělecko-průmyslová. ISBN 80-868-6303-4.
RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart, c2004. ISBN 80-7209-549-8.
SPARKE, Penny. A century of design: design pioneers of the 20th century. Hauppauge, NY: Barron's, 1998. ISBN 9780764151224.
LUCIE-SMITH, Edward. Artoday. London: Phaidon, 1995. ISBN 978-0714832012.
MALIVA, Josef. Doteky s uměním a časem. Brno: Vysoké učení technické, 1996. ISBN 80-214-0822-7.
POLLY, Polly, 1988. '50s and '60s. Secaucus, N.J: Chartwell Books. ISBN 978-155-5213-244.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška prověřuje celkovou orientaci a znalosti vývoje užitého umění a designu daného období a vztahy, souvislosti s předchozím vývojem a návaznosti v současnosti. Zkouška je kombinovaná: písemný test a ústní zkouška. Podle čl. 13 Studijního a zkušebního řádu VUT v Brně se užívá klasifikační stupnice ECTS. KLASIFIK. STUPEŇ ECTS / BODOVÉ HODNOCENÍ / ČÍSELNÁ KLASIFIKACE // A / 100 – 90 / 1 / výborně // B / 89 - 80 / 1,5 / velmi dobře // C / 79 - 70 / 2 / dobře // D / 69 - 60 / 2,5 / uspokojivě // E / 59 – 50 / 3 / dostatečně //F / 49 - 0 / 4 / nedostatečně.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Orientace v historii a teorii užitého umění a designu 20. století.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2A-P magisterský navazující

    obor M-PDS , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vývoj uměleckých řemesel do II. svět. války;
2. Vývoj uměleckých řemesel po II. svět. válce;
3. Bauhaus;
4. Škola umění ve Zlíně;
5.-6. Průmyslový design 1. pol. 20. století;
7.-8. Průmyslový design 2. pol. 20. století;
9. Osobnosti evropského designu;
10. Osobnosti mimoevropského designu;
11.-12. Osobnosti českého designu;
13. Nejnovější trendy v designu.

eLearning