Detail předmětu

Technologie (metalurgie, svařování, slévárenství)

FSI-WTCAk. rok: 2018/2019

Metalurgie slitin železa. Základní technické informace o výrobní technologii železa z rud ve vysokých pecích na minerální palivo. Současná výroba oceli v kyslíkových konvertorech a v elektrických pecích obloukových a indukčních. Hlavní používané výrobní technologie v ocelářství. Plynulé odlévání, lití ingotů. Technologie výroby litiny s lupínkovým, kuličkovým a vermikulárním grafitem. Pece používané k výrobě ocelí a litin. Metalurgie neželezných slitin. Vývojové trendy. Slévárenské technologie. Formování, formovací materiály, příprava forem a jader, odlévání, licí teploty, tuhnutí odlitků ve formě, modul odlitku, vytloukání odlitků a jejich základní tepelné zpracování. Odlitky ze slitin železa a z neželezných slitin. Svařování, svařitelnost materiálu. Jednotlivé technologie svařování, ruční, automatické aj., přídavné materiály. Svařování slitin železa a slitin neželezných kovů. Opravné svařování odlitků. Vady metalurgické, slévárenské a při svařování.

Výsledky učení předmětu

Kurs umožňuje získat základní informace o následujících technologiích: metalurgii, slévárenství a svařování železa a neželezných kovů. V každé z těchto technologií je věnována pozornost surovinám, semiproduktu, zařízení, tavicím pecím, jakosti a kontrole procesů a také finálnímu výrobku. Absolvent získá možnost orientace v současných (dnešních) výrobních technologiích kovů.

Prerekvizity

Všeobecné znalosti a základní znalosti matematiky, fyziky a chemie ze střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

LEVÍČEK, P. – STRÁNSKÝ, K. Metalurgické vady ocelových odlitků. SNTL, Praha 1984.
TURKDOGAN, R. T. ,Fundamentals of Steelmaking.The Institute of Materials, London 1996.
FLEMINGS, M.C.,Solidification Procesing. McGraw - Hill Book Company.
RUSÍN, K. Teorie slévárenských procesů. SNTL, Praha 1990.
PILOUS, V. – STRÁNSKÝ, K. Structural Stability of Deposits and Welded Joints in Power Engeneering. Gambridge International Science Publishing, Gambridge 1998.
HRIVŇÁK, I. Teória zvárania kovových materiálov. Veda, Bratislava 1989.
CAMPBELL, J.: „CastingsPractice“, Butterworth-Heinemann Ltd, 2004 (EN)
SCHLEG,F.:"Technology of metalcasting",AFS, 2003 (EN)
BEELEY,P.:"Foundry Technology", Oxford,2001 (EN)
BEELEY,P.-SMART,R.:"Investment casting",Cambridge,1995 (EN)
KOUKAL, Jaroslav a kolektiv autorů. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy svářečských inženýrů a technologů. 2. upr. vyd. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-85-3. (CS)
ASM Handbook Welding, brazing, and soldering Volume 6. 10th editon. Materials Park, Ohio: ASM International, 2016. ISBN 978-0871703828. (EN)
TURŇA, Milan. Špeciálne metódy zvárania, 1vyd. Bratislava: ALFA, 1989. ISBN 80-05-000097-9 (SK)
ONDREJČEK, Peter. Zváranie ocelí v ochrane plynov taviacou sa elektródou, 1. vyd. Bratislava: ETERNA PRESS, 2003. ISBN 80-968359-5-5. (SK)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Výuka je doplněna laboratorním cvičením.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je absolvování všech cvičení. Zkouška má ústní a písemnou část.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem je získat znalosti o následujících technologiích: metalurgii, slévárenství a svařování železa a neželezných kovů. V každé z těchto technologií je věnována pozornost surovinám, semiproduktu, zařízení, tavicím pecím, jakosti a kontrole procesů a také finálnímu výrobku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná účast na cvičeních. Absence na cvičeních je řešena individuálně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B3A-P bakalářský

    obor B-MTI , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Technologie výroby železa ve vysokých pecích na minerální palivo.
2.Technologie výroby oceli v kyslíkových konvertorech a v elektrických pecích.
3.Technologie výroby litiny s lupínkovým, kuličkovým a vermikulárním grafitem.
4.Technologie plynulého odlévání a lití ingotů, technologie výroby neželezných slitin,
5. Metalurgie neželených kovů .Vývojové trendy v metalurgii.
6.Slévárenské technologie: fyzikální charakteristiky taveniny, slévárenská forma, odlitek.
7.Formovací hmoty ve slévárenské výrobě, interakce taveniny a slévárenské formy – důsledky.
8.Krystalizace odlitků a ingotů, chladnutí odlitků a ingotů.
9. Nálitkování odlitků, modul odlitku, základní tepelné zpracování.
10.Slévárenství neželezných slitin.
11.Svařitelnost materiálu, technologie svařování – ruční, automatické – způsoby.
12.Přídavné materiály, svařování ocelí, jednotlivých druhů litin, neželezných kovů.
13.Mechanické zkoušky svarových spojů. Opravné svařování odlitků. Vady metalurgické, slévárenské a svarových spojů – klasifikační systémy.

Laboratoře a ateliéry

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci v technologických provozech (hutě, slévárny, svařovny).
2. K tématu: výroby železa ve vysokých pecích na minerální palivo.
3. K tématu: výroba oceli v konvertorech a v elektrických pecích.
4. K tématu: plynulé odlévání a lití ingotů.
5. K tématu: metalurgie neželezných kovů a slitin.
6. K tématu: slévárenské technologie, šedá a tvárná litina.
7. K tématu: slévárenské formovací hmoty (látky).
8. K tématu: tuhnutí a chladnutí odlitků a ingotů.
9. K tématu: nálitkování odlitků, modul odlitků, tepelné zpracování odlitků.
10. K tématu: slévárenství neželezných kovů a slitin.
11. K tématu: technologie svařování, mechanické vlastnosti a zkoušky svarových spojů.
12. K tématu: metalurgické a slévárenské vady a vady svarových spojů.
13. K tématu: klasifikační systémy vad.