Detail předmětu

Němčina B1 pro KS

FSI-N5KAk. rok: 2018/2019

Kurs je zaměřen na výuku němčiny pro pokročilé studenty. Těžiště výuky tvoří odborný jazyk, pozornost je ale také věnována upevnění kompetencí v oblasti obecného jazyka.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí lexikální i gramatické kompetence na takové úrovni, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace v rámci profesí technického zaměření.

Prerekvizity

Kurs je určen pro středně pokročilé studenty se znalostmi zhruba na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce.

Doporučená nebo povinná literatura

E-learningové studijní opory pro kurs N5K.
Funk, Hermann a kol.: Studio d B1, Fraus, Plzeň 2008
Funk, Hermann a kol.: Studio d B1 - cvičebnice, Fraus, Plzeň 2009
kol.: Němčina pro strojírenské obory – Deutsch im Maschinenbau, Informatorium, Praha 2008.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je určen pro kombinovanou formu studia, samostatná práce studenta je usměrňována blokem přednášek a cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je podmíněn aktivní účastí na konzultacích, vypracováním zadaných úkolů a absolvováním zápočtového testu. Student musí k zápočtu získat 60% z celkového počtu bodů.

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje komunikativní jazykové kompetence (porozumění čtenému a slyšenému textu) a jazykové struktury obecného i odborného jazyka. Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.

Jazyk výuky

němčina

Cíl

Cílem kursu je upevnit jazykové dovednosti studentů v oblasti obecného jazyka a poskytnout jim základy pro odbornou profesní komunikaci tak, aby zvládli běžné úkoly, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na konzultacích i průběžná příprava formou zpracovávání testů v elektronických studijních oporách (moodle) jsou pravidelně kontrolovány.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program M2I-K magisterský navazující

  obor M-AIŘ , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-AIŘ , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-KSB , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-STG , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-STM , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor M-VSR , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Start B1
2. L 1
3. L 2
4. L 3
5. L 4
6. L 5
7. Shrnutí, opakování

Řízené samostudium

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Samostudium – odborný jazyk (vybraná témata podle Němčiny pro strojírenské obory – Deutsch im Maschinenbau, Informatorium Praha 2008):
1. Matematika
2. Geometrie
3. 3D-tělesa
4. Nástroje a nářadí
5. Motorová vozidla
6. Ložiska
7. Materiály

eLearning