Detail předmětu

Metody strukturní analýzy

FCH-MCT_MSAAk. rok: 2018/2019

Přehled metod strukturní organické analýzy. Ultrafialová a infračervená spektroskopie. Nukleární magnetická rezonance 1H a 13C jader. Hmotnostní spektrometrie.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním kurzu získá posluchač následující schopnosti a dovednosti:
1. Bude zevrubně seznámen s fyzikálními základy strukturně analytických metod a s jejich výpovědní schopností v oblasti strukturní analýzy organických látek
2. Bude ovládat postupy interpretace UV-VIS, IČ, MS a NMR spekter pro strukturní analýzu organických látek
3. Bude schopen kompletovat dílčí informace získané z UV-VIS, IČ, MS a NMR spekter s cílem identifikace neznámé sloučeniny.

Prerekvizity

Znalost Organické chemie I + II, Analytická chemie II, praktikum z instrumentální analytické chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Böhm S.: Strukturní analýza organických sloučenin. VŠCHT v Praze, Praha 1995. (CS)
Milata, V., Segľa, P.: Spektrálne metódy v chémii. STU Bratislava, Bratislava 2004. (CS)
E-learning (podklady k přednáškám z předmětu Metody strukturní analýzy). (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen klasifikovaným zápočtem. Hodnocení bude uděleno na základě zápočtového příkladu vyřešení struktury 5 zadaných sloučenin z jejich UV-VIS, IČ, MS, 1H-NMR a 13C-NMR spekter (A: všech 5 sloučenin dobře; B: Jedna sloučenina chybně; C: dvě sloučeniny chybně; D: tři sloučeniny chybně; E: čtyři sloučeniny chybně; F: všechno špatně)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Interpretace UV-VIS spekter.
2. Interpretace IČ spekter.
3. Interpretace 1H spekter v jednorozměrných NMR technikách.
4. Interpretace 13C NMR spekter.
5.-6. Metody 2D NMR spektrometrie a interpretace 2D NMR spekter.
7. NMR spektra vybraných skupin organických látek.
8. Interpretace MS spekter při tvrdých ionizačních technikách.
9. Interpretace MS spekter při měkkých ionizačních technikách.
10. Interpretace MS spekter při vysokém rozlišení.
11.-13. Praktické příklady strukturní analýzy založené na interpretaci souborů spekter.

Cíl

Cílem předmětu je:
- osvojení si fyzikálních základů strukturně-analytických metod (UV-VIS spektrofotometrie,infračervené spektrometrie, hmotnostní spektrometrie, nukleární magnetické rezonance)
- zvládnutí postupů interpretace UV-VIS, IČ, MS a NMR spekter na mírně pokročilé úrovni
- zvládnutí metod kombinace informací získaných z jednotlivých spekter s cílem určení struktury organických látek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, je však doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning