Detail předmětu

Chromatografie

FCH-MCO_CHRAk. rok: 2018/2019

Historický vývoj chromatografie. Základní fyzikálně-chemické principy chromatografie. Kapalinová chromatografie - techniky podle separačních mechanismů, instrumentace, využití, vývojové trendy. Plynová chromatografie - techniky dle separačních mechanismů, instrumentace, využití, vývojové trendy. Interpretace chromatografických dat, kvalitativní a kvantitativní analýza.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním tohoto předmětu student získají následující znalosti a dovednosti:
1. Budou ovládat teorii chromatografického separačního procesu a budou schopni teoretické znalosti uplatnit při optimalizaci chromatografické separace
2. Budou seznámeni s instrumentací v kapalinové, plynové a superkritické fluidní chromatografii
3. Budou schopni posoudit vhodnost jednotlivých chromatografických technik pro řešení konkrétních analytických problémů a kriticky hodnotit získané výsledky.

Prerekvizity

Zevrubné znalosti z fyzikální chemie, dále z obecné, anorganické, organické a analytické chemie

Doporučená nebo povinná literatura

Churáček J. a kol.: Analytická separace látek. STNL Praha, 1990 (CS)
Churáček J. a kol.: Nové trendy v teorii a instrumentaci vybraných analytických metod. SNTL Praha, 1993. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška v rozsahu probírané tématiky

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod, historický vývoj chromatografie, klasifikace chromatografických technik
2. Základní teorie chromatografie – termodynamické a kinetické aspekty, účinnost chromatografické separace
3. Chromatografie v plošném uspořádání
4. Kolonová chromatografie – základní uspořádání, teoretické vztahy
5. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie – separační principy, instrumentace, kolony a zásady jejich volby, systémy s normálními a obrácenými fázemi, izokratická a gradientová eluce, iontová chromatografie, chromatografie iontových párů, chromatografie hydrofobních interakcí, chromatografie sterické výluky, bioafinitní chromatografie, nejnovější trendy – UPLC, UHPLC
6. Plynová chromatografie – separační principy, instrumentace, kapilární a náplňové kolony a zásady jejich volby, klasifikace stacionárních fází, derivatizace v plynové chromatografii
7. Tandemové techniky v chromatografii – systémy LC-LC, LC-GC, GC-GC, GCxGC
8. Kvalitativní aspekty chromatografických dat – určování struktury látek na základě jejich retenčního chování, retenční indexy v plynové chromatografii
9. Metody kvantitativní analýzy v chromatografii

Cíl

Cílem předmětu je:
- podrobné seznámení studentů s chromatografií jako separační analytickou technikou
- detailní diskuse jednotlivých separačních mechanismů v chromatografii včetně jejich možností a omezení
- uvedení do problematiky využívání chromatografie v analytické praxi

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná a není kontrolována, je však doporučená.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor