Detail předmětu

Fyziologie tělesné zátěže

CESA-SFTZAk. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na získání přehledu o způsobech zatížení organismu jedince při různých druzích pohybových aktivit. Na teoretické témata navazují praktické příklady zatížení organismu s využitím vhodné přístrojové techniky. Součástí výuky je seznámení posluchačů s adaptací organismu na podněty různého charakteru, výživové zákonitosti, pitný režim při pohybových aktivitách a sportu a zdravotní konsekvence pohybových aktivit.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen po skončení tohoto předmětu zvážit rizika klientů při určitých druzích zátěže, doporučit správné pohybové aktivity a bude vědět, jaká lékařská vyšetření slouží k vyloučení zdravotních rizik či nastavení správné fyzické zátěže. Student se bude orientovat v zátěžové diagnostice a možnostech jejího využití.
Absolvent předmětu bude schopen:
- vysvětlit základní poznatky, pojmy a dát je do souvislosti se znalostmi z fyziologie,
- popsat základní vyšetřovací metody v této oblasti,
- zvolit vhodný přístup a metodu pro daný problém z této oblasti,
- využít prakticky získané vědomosti.
V laboratorních cvičeních student:
- získá dovednosti v oblasti zátěžové diagnostiky,
- získá dovednosti v oblasti vyšetření pohybového aparátu,
- se naučí prakticky navrhovat správné fyzické zatížení u konkrétního jedince,
- si osvojí dovednosti pro základní obsluhu přístrojů sloužících k nastavení správné pohybové aktivity.
Na základě vypracované seminární práce a výsledků testů budou ohodnoceny získané znalosti a schopnosti tyto znalosti využít.

Prerekvizity

Základní znalosti z anatomie a fyziologie člověka.

Doporučená nebo povinná literatura

MÁČEK, M. & MÁČKOVÁ,J. (2002). Fyziologie tělesných cvičení. Brno: Masarykova univerzita v Brně, ISBN 80-210-1604-3. (CS)
CINGLOVÁ, L. (2002) Vybrané kapitoly z tělovýchovného lékařství. 1. vydání. Praha: Karolinum, 199 s. ISBN 80-246-0492-2. (CS)
NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA a Martina NOVOTNÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Paido / Fakulta sportovních studií MU, 2003. ISBN 80-7315-064-6 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný zápočtový test musí student zvládnout na 65 %.
Seminární práce je podmínkou pro připuštění k zápočtovému testu.
Písemný test zkoušky musí student zvládnout na 65 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na získání přehledu o způsobech zatížení organismu jedince při různých druzích pohybových aktivit. Na teoretické témata navazují praktické příklady zatížení organismu s využitím vhodné přístrojové techniky. Součástí výuky je seznámení posluchačů s adaptací organismu na podněty různého charakteru, výživové zákonitosti, pitný režim při pohybových aktivitách a sportu a zdravotní konsekvence pohybových aktivit.

1. Změny dýchací soustavy při fyzickém zatížení, vyšetření dechových objemů
2. Změny oběhové soustavy při fyzickém zatížení
3. Změny trávící a vylučovací soustavy při fyzickém zatížení
4. Změny nervového a endokrinního systému při fyzickém zatížení
5. Zátěžové testy, metodika jejich možnosti využití v praxi
6. Riziková onemocnění při fyzických aktivitách,jejich doporučení pohybových aktivit
7. Změny imunitního systému při dlouhodobé a krátkodobé fyzické zátěži, termoregulace
8. Metabolismus při zátěži
9. Zdravotní problematika sportů, kompenzační sporty
10. Změny pohybové soustavy při různých typech fyzického zatížení
11. Příjem potravy při určitých druzích fyzického zatížení
12. Pitný režim při určitých druzích fyzického zatížení
13. Diskuse nad tematy seminárních prací, zápočtový test

Cíl

Cílem předmětu je navázat na základní přehled o fyziologii člověka a rozvinout znalosti ve fyziologii zátěže.
Tento předmět by měl poskytnout studentům dostatečné vědomosti, které budou potřebovat v odborných předmětech a především v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky povinné z 80 %. Cvičení jsou povinné, náhrada možná výjimečně po dohodě s vyučujícím.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning