Detail předmětu

Ergonomie - zimní

FaVU-ERG-ZAk. rok: 2018/2019

Ergonomie je mnohooborová aplikační vědní disciplina, zkoumající člověka při práci, a to za pomoci systémového přístupu. Bude provedena systémová analýza a syntéza složek předmětu zkoumání. Největší důraz bude kladen na složku člověka jako realizátora a uživatele všech kulturních artefaktů. Proto v druhé části bude prováděna teoretická a praktická antropologická standardizace (člověk je měrou všech věcí).

Výsledky učení předmětu

Absolventi poznají člověka jako cílového uživatele produktů designu ve všech složkách: ducha, duše a těla. Budou schopni využívat množství faktů o člověku k správnému, krásnému a sofistikovanému projektování, při kterém budou respektovat lidské možnosti a omezení.

Prerekvizity

Bez prerekvizit.

Doporučená nebo povinná literatura

Karwowski, W., W.S. Marras: The Occupational Ergonomics Handbook
Šedivý, V.: Ergonomie (cvičení)
Šedivý, V. Ergonomie: Člověk při práci

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtů: účast a znalosti v rozsahu přednášené látky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Úvod do ergonomie: předmět zkoumání, cíl, metody, prvky a vztahy v systému.
2) Antropologická aplikace: pracovní prostor, pracovní polohy a dosahy, komfort, biomechanická analýza.
3) Antropometrická standardizace pracovních a užitných předmětů na příkladě nábytku.
4) Základy fyziologie: metabolismus a výživa, dýchací a oběhová soustava, kosterně svalová soustava, včetně přetížení, hypofunkce a patologie.
5) Fyziologie práce: metody měření fyzického zatížení, energetický výdej a výkonnost, únava, termoregulace.
6) Faktory prac. prostředí: fyzikální (mikroklima, osvětlení, hluk, vibrace, záření), chemické a biologické látky.
7) Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci: systém prevence, výchova k BOZP, první pomoc, ochranné pracovní pomůcky, pracovní úrazy, choroby z povolání.
8) Subsystém stroj: check-list, zkušebnictví, uspořádání pracoviště.
9) Design: provázání s ergonomií, bezpečností a konstrukcí (funkce, tvar, materiál, velikost, barva, základy a principy aplikace výzkumů).
10) Subsystém transformačních aktivit (typy práce, profesiografie, chronometráž).
11) Ekonomie chování systému (vstupy a výstupy, hodnocení práce, odměňování, náklady na úrazy, na vybavení, na úpravy, na lidi).
12) Subsystém psychosociálního klimatu (šíření informací, vztahy, sociometrie, typy vedení skupiny).
13) Psychologie práce: výběr a rozmístění pracovníků, kooperace versus konkurence, motivace, konflikty.

Cíl

Poskytnout studentům nezbytné minimum znalostí o složkách a vztazích uvnitř obecného systému zkoumajícím člověka při práci, s důrazem na aplikaci, aby byli schopní v konkrétní problémové situaci rozlišit kritické body, analyzovat je kvantitativně i kvalitativně a navrhnout praktické opatření úprav v systému, které by zlepšovaly problémovou situaci z hlediska člověka (určující subsystém efektivnosti celého systému), aby celý systém efektivně (syntéza) a dlouhodobě fungoval (v podmínkách pro člověka v optimálním rozmezí).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor APD , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning