Detail předmětu

Ergonomie - letní

FaVU-ERG-LAk. rok: 2018/2019

Ergonomie je mnohooborová aplikační vědní disciplina, zkoumající člověka při práci, a to za pomoci systémového přístupu. Bude provedena systémová analýza a syntéza složek předmětu zkoumání. Největší důraz bude kladen na složku člověka jako realizátora a uživatele všech kulturních artefaktů. Proto v druhé části bude prováděna teoretická a praktická antropologická standardizace (člověk je měrou všech věcí).

Výsledky učení předmětu

Absolventi poznají člověka jako cílového uživatele produktů designu ve všech složkách: ducha, duše a těla. Budou schopni využívat množství faktů o člověku k správnému, krásnému a sofistikovanému projektování, při kterém budou respektovat lidské možnosti a omezení.

Prerekvizity

Bez prerekvizit.

Doporučená nebo povinná literatura

Šedivý, V. Ergonomie: Člověk při práci
Beneš, J.: Člověk. Mladá fronta
Fetter, V. a kol.: Antropologie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Základní ergonomická charakteristika (analýza a syntéza) na příkladě pracoviště s PC.
2) Vývoj antropometrických metod pro praktické uplatnění.
3) Anatomické zvláštnosti různých pracovních a odpočivných pozic těla a jejich změn.
4) Fyziologické podklady kosterně svalového aparátu (výskyt vad držení těla).
5) Testy psychické pohody a individuální zvláštnosti uživatelů, včetně teritoriálního chování.
6) Metoda kánonů (osminový, gabaritní a dosahové rozměry). Somatografická metoda posouzení konstrukce nábytku (plošný manekýn, pohyblivý manekýn).
7) Antropometrické přístupy a variabilita rozměrů lidského těla a jejich částí, kontrolní soubor.
8) Ergonomické rozměry podle ČSN EN ISO 7250.
9) Výběr základních typových rozměrů pro konstrukci některých typů nábytku podle řešeného problému. Stanovení tolerančního intervalu, tvorba velikostních typů a jejich počtu a procentního zastoupení v populaci.
10) Práce s antropometrickými údaji v různých databázích (souhrnné charakteristiky vs. individuální matice).
11) Uspokojení devadesáti procent populace, vč. teoretického výpočtu.
12) Pokračování tvorby typového standardu z dalších konstrukčních antropometrických rozměrů.
13) Další příklady použití antropometrické standardizace pro ergonomické využití v konstrukci pracovních míst.

Cíl

Poskytnout studentům nezbytné minimum znalostí o složkách a vztazích uvnitř obecného systému zkoumajícím člověka při práci, s důrazem na aplikaci, aby byli schopní v konkrétní problémové situaci rozlišit kritické body, analyzovat je kvantitativně i kvalitativně a navrhnout praktické opatření úprav v systému, které by zlepšovaly problémovou situaci z hlediska člověka (určující subsystém efektivnosti celého systému), aby celý systém efektivně (syntéza) a dlouhodobě fungoval (v podmínkách pro člověka v optimálním rozmezí).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor APD , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor