Detail předmětu

Krajinářská architektura

FA-DA11Ak. rok: 2018/2019

Výuka je členěna do dvou tematických částí: krajinářská architektura a krajinné plánování. V prvním bloku student samostatně řeší vybraný prostor z hlediska založení, obnovy nebo péče o vegetační prvky včetně jejich prostorové, taxonomické a hmotové struktury. V druhém bloku řeší funkční vztahy mezi jednotlivými skladebnými prvky systému zeleně (Green Infrastructure).
Výuka bude zahájena začátkem zimního semestru výběrem území (společným workshopem) a studiem literatury a ukončena koncem letního semestru.

1. Výběr modelového území, širší vztahy, literatura, příklady
2. Rozbor stávající situace systému zeleně v okolí lokality (prostorové návaznosti, bariéry, benefity)
3. Rozbor řešeného „pilíře“ systému zeleně: historické vztahy v urbánní osnově, kompoziční vazby v urbanistické struktuře, provozní požadavky
4. Definice problémů a střetů v dané lokalitě
5. Návrh úprav vegetace na vybrané lokalitě (založení, obnova nebo stanovení principů udržovací péče)
6. Začlenění řešeného segmentu do Green Infrastructure v širších prostorových vztazích: primární, sekundární a terciární struktura krajiny
7. Orientační hodnocení benefitů vegetačních prvků v urbánní struktuře území
8. Závěrečné kolokvium - prezentace semestrálních prací, diskuze

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška a prezentace. Ke zkoušce doktorand předkládá vypracovanou semestrální práci. K úspěšnému zvládnutí zkoušky musí doktorand prokázat schopnost srozumitelně představit svoji práci, správně používat terminologii svého oboru a zodpovědět jemu položené otázky ve vztahu k řešenému úkolu.

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný