Detail předmětu

Odborná a akademická angličtina

FA-D04Ak. rok: 2018/2019

Studenti se naučí základní standardy odborného anglického textu, vypracují si slovník klíčové slovní zásoby pro svoje disertační téma v češtině a angličtině, sestaví shrnutí odborné zahraniční publikace v angličtině, vypracují v angličtině část odborného článku podle formátu IMRAD, a vyzkouší si prezentovat v angličtině odborné téma vážící se k jejich doktorské práci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí odborný jazyk a terminologii oboru architektury, urbanismu a příbuzných oborů pro potřeby publikování na mezinárodní úrovni. Osvojí si četbu odborné literatury, schopnost překladu odborného textu a odborné konverzace.

Prerekvizity

Znalost angličtiny na úrovni B1 dle CEFR. Předmět navazuje na seminář Odborného cizího jazyka (OCZ) – angličtina vyučovaném v magisterském studiu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kontaktní výuka v semináři (13 týdnů), samostudium odborných anglických textů a prezentování odborných témat v angličtině. Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Ke zkoušce doktorand předkládá písemně vypracované shrnutí nastudované odborné publikace, abstrakt své disertační práce a klíčová slova v češtině a cizím jazyce vypracovaná dle prostudované publikace. Zkouška probíhá formou prezentace doktorské práce v anglickém jazyce a následnou rozpravou o účasti na konferencích a workshopech.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod. Základní odborná terminologie v oboru architektura.
2. Terminologie v oboru urbanismus. Zásady práce s odbornými slovníky.
3. Typy a charakteristika odborných článků. Diskuze o cizojazyčné literatuře nastudované k disertační práci.
4. Formát odborného článku IMRAD. Konzultace a výběr odborné publikace k dalšímu studiu.
5. Zásady a nácvik vypracování oddílů odborného článku: úvod, metody a materiály, a výsledky.
6. Zásady a nácvik vypracování oddílu diskuze a závěry.
7. Typy abstraktů. Zásady a nácvik psaní abstraktu k odbornému článku.
8. Konzultace odevzdaných abstraktů. Vypracování klíčových slov dle nastudované publikace.
9. Standardní formát a jazykový obsah prezentace v angličtině.
10. Tipy, jak efektivně prezentovat, jak zareagovat na dotazy publika.
11. Nácvik prezentace studentských disertačních prací. Konferenční angličtina.
12. Nácvik prezentace studentských disertačních prací. Diskuze o současných konferencích a workshopech.
13. Konzultace shrnutí nastudované odborné publikace a klíčových slov.

Cíl

Cílem je upevnění studentových znalostí odborného jazyka nabytých během magisterského studia, dále seznámení studenta se zásadami odborného anglického textu, standardní strukturou odborného článku, osvojení si akademického jazyka užívaného v odborných článcích a při prezentacích na odborných konferencích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá formou semináře (2 hodiny týdně) po dobu 13 týdnů. Požadavky:
• 75% docházka do přednášek a cvičení
• Aktivní účast na cvičení
• Samostudium a psaní zadaných písemných prací
Absenci je možné po dohodě nahradit vypracováním psaného úkolu a jeho konzultací.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný
  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Speciál. seminář

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor