Detail předmětu

Strategie rozvoje územního plánování

FA-DU2Ak. rok: 2018/2019

tudent se v předmětu seznámí s aktuálními principy, trendy a nástroji strategického a územního plánování od analýzy, vize a prognózy až pro plánování a koordinování územního rozvoje v kontextu požadavků na udržitelný rozvoj Evropské unie.
Širší teoretické a obecné přístupy budou konfrontovány s aktuální situací v ČR, zejména brněnského regionu.
Výuka bude probíhat v přednáškových blocích, seminářích a samostudiu odborné literatury.

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Student se v předmětu seznamí s novou rolí územního plánování a řízení v rozvoji města, studuje souvislosti a předpoklady realizace urbanistických záměrů. Seznamuje se s principy prostorového plánování v EU a souvisejícími disciplínami, které ovlivňují udržitelný rozvoj území.
Osvojí si souvislosti a komplexních znalosti z oblasti plánování a řízení územní činnosti v evropských souvislostech. Seminární práce je zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území.

Prerekvizity

Profesní znalosti a přehled z magisterského studia zaměřeného na architekturu a urba-nismus, znalosti územního plánování a jeho legislativy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Semestrální práce prezentovaná (obhájená) na závěrečném kolokviu. Závěrečná seminární práce bude zaměřena na koncepci rozvoje určeného nebo zvoleného území nebo rozbor aktuálního problému.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky


1. Strategické plánování
2. Aktuální trendy a problémy územní plánování
3. Rozvoj Jihomoravského kraje
4. Rozvoj Brna
5. Kolokvium – prezentace seminární páce

Cíl

Prohloubení znalostí z oblasti plánování a řízení územní činnosti, získaných v magis-terském studiu architektury a urbanismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast minimálně na 3 seminářích, povinná účast a vystoupení na závěrečném seminá-ři. Při absenci na dvou a více seminářích náhradní seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor URBAN , 1. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  obor ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  obor URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace ARCH , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program ARCHURB doktorský

  specializace URBAN , 2. ročník, letní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor