Detail předmětu

Filmová tvorba

FEKT-MPC-FTVAk. rok: 2019/2020

Předmět podporuje vlastní kreativitu studenta pomocí praktických cvičení, v jejichž průběhu vznikají audiovizuální etudy. Studenti se seznámí s funkcí zvukového a světelného příběhu, zpracováním abstraktních konceptů a lineárních a nelineárních příběhů, věnují se a analýze vlastní audiovizuální umělecké tvorby i tvorby českých a zahraničních tvůrců.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat metody realizace v audiovizi,
- popsat funkci zvukové a světelné imprese,
- vytvořit lineární a nelineární příběh,
- charakterizovat funkci pohybu jako kompozičního prvku,
- stručně popsat a analyzovat audiovizuální tvorbu českých a zahraničních tvůrců.

Prerekvizity

Znalost ovládání kamery a programu pro střih videa.

Doporučená nebo povinná literatura

Aumont Jacques: Obraz, FAMU Praha.
Plažewski, Jerzy: Filmová řeč, 1967, Orbis, Praha.
Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie.
Bernard Jan: Jazyk, kinematografie, komunikace, NFA 1995.
Valušiak Josef: Základy střihové skladby. skripta FAMU.
Reisz Karel: Umění filmové skladby. skripta FAMU.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. V rámci přednášek je sledován a podporován posluchačův tvůrčí vývoj od volby látky a počátečních úvah, jeho literárních a technických příprav, až k realizaci. S každým jednotlivcem je provedena diskuze o jeho realizovaném dílu. Cvičení mají charakter realizace zadané práce a zároveň umožňují improvizaci a inovaci metod ve vlastní tvorbě studenta.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za realizaci individuálního projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2 zvukový příběh
3.-4. zvuková atmosféra, zvuková imprese
5.-6. světelný příběh, světelná imprese
7.-8. pohyb jako kompoziční element, improvizace
9.-13. volba tématu, žánru a stopáže: praktická zkušenost, předlohy, zdroje, způsoby nastudování
14.-16. realizace dokumentárního díla
17.-19. realizace experimentálního díla
20.-21. realizace díla v narativní fikci
22.-26. volná audiovizuální tvorba

Cíl

Cílem předmětu je osvojit si metody realizace audiovize a formou cvičení vytvořit několik studijních projektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné vypracovat individuální projekt. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor