Detail předmětu

Sluchová analýza

FEKT-MPC-SALAk. rok: 2019/2020

Rozvíjení sluchové orientace v rámci stupnic, dvojzvuků, trojzvuků, čtyřzvuků a běžných rytmických útvarů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- analyzovat sluchem stupnice, dvojzvuky, trojzvuky,
- analyzovat sluchem , dvojzvuky, trojzvuky.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti základních pojmů hudební akustiky, tempových, výrazových a dynamických označení, soustav ladění hudebních nástrojů, dále hudebních intervalů, stupnic a modů, akordů a základních harmonických spojů, zvukových barev, možností a omezení hudebních nástrojů a vlivu akustiky prostoru při interpretaci hudby.

Doporučená nebo povinná literatura

Kofroň, J. : Učebnice intonace a rytmu, Supraphon, Praha 1978.
Kulínský, B. : Intonace , SNKLHU, Praha 1960.
Poš, Vl. : Nová intonace, rytmus, sluchová výchova, EDIT, Praha 1998.
Spilka, Fr. : Sluchová cvičení, SNKLHU, Praha 1955.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Cvičení mají charakter výkladu obohaceného sluchovými diktáty a praktického ověřování získaných vědomostí. Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za úspěšně absolvovaný sluchový diktát.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-4. Navázání na předchozí znalosti a dovednosti, prověření znalosti stavby stupnic, intervalů, dvojzvuků a trojzvuků.
5.-8. Bezpečné zvládnutí tohoto základního tónového materiálu u klavíru.
9.-13. Sluchové diktáty zaměřené na probíranou látku.
14.-15. Upevňování a procvičování látky probírané v předmětu Sluchová analýza 2.
16.-18. Rozšíření dovedností sluchové analýzy o čtyřzvuky a tradiční běžně používané rytmické útvary.
19.-24. Sluchové diktáty v uvedeném rozsahu učiva.
25.-26. Intonace vybraných notových příkladů z listu.

Cíl

Cílem předmětu je u studentů rozvinout co nejlepší sluchovou orientaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná, je nutné v semestru absolvovat alespoň 10 cvičení. Další formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning