Detail předmětu

Bakalářská práce

FEKT-BPC-BCAAk. rok: 2018/2019

Jádrem předmětu je samostatná technická práce, v níž student řeší problém, který si vybral z nabídky zadání oboru B-AMT. Téma bakalářské práce je pokračováním tématu Semestrální práce, která je zadána v předmětu BPC-SBP a který student zpracoval v zimním semestru. Předmět je započten po předložení rukopisu bakalářské práce.

Výsledky učení předmětu

Student zpracuje odborné téma jakožto samostatnou technickou práci vybrané z nabídky ústavu nebo praxe. Absolvent kurzu je schopen:
- samostatně realizovat technický projekt,
- vytvořit k projektu technickou zprávu,
- projekt obhájit.

Prerekvizity

Pre-rekvizitou je úspěšné absolvování předmětu BPC-SBP Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Směrnice č. 38/2017 Úprava, odevzdávání, zveřejňování a uchovávání vysokoškolských kvalifikačních prací (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Student odevzdává samostatně vypracovanou bakalářskou práci.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet uděluje vedoucí práce za práci vypracovanou v souladu se zadáním, odevzdanou ve stanoveném termínu, posuzuje správnost řešení a kvalitu vypracování práce (formální náležitosti).
Vedoucí práce a její oponent vypracují posudek, jehož součástí je bodové hodnocení práce. Při hodnocení může být zohledněn i posudek případného konzultanta. Posudky se předkládají k obhajobě práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Zpracování individuální technické bakalářské práce.

Cíl

Cílem předmětu je zpracování samostatné bakalářské práce studenta vybrané z nabídky ústavu nebo praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola je založená na pravidelných individuálních konzultacích studenta s vedoucím práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor