Detail předmětu

Podniková logistika

FIT-POLAk. rok: 2017/2018

Kurz je orientován na oblast optimalizace materiálového toku a s nimi spojených informačních sítí. Zároveň ukazuje vývojové tendence logistiky, jako průřezové disciplíny se synergickými efekty, směřující k řešení různých složitých až globálních problémů nákupu, zásobování, výroby a oběhu. Má poslání naučit studenty i určení rentability a hospodárnosti logistických procesů jak pro průmyslovou organizaci, tak i pro zákazníka. Vytváří předpoklady pro projektování logistických sítí pro zajištění plynulých materiálových toků s minimalizací zásob.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude obeznámen s materiálovým tokem - popis ve výrobní, obchodní, distribuční organizaci. S průběhem zakázky výrobní organizací a návrh systému pro strategii dodavatelských vztahů. S návrhem zavedení logistického systému ve vybrané firmě s použitím projektového řízení Microsoft Project,řízením zásob formou případové studie Řízení zásob. S výrobní logistikou formou exkurse a.s. Škoda Auto. S volbou zásobovací strategie - nákupní marketing formou případová studie. Současně získá dovednosti logistického manažéra v podmínkách složitosti a nejistoty.

Prerekvizity

Student vstupuje do výuky předmětu se znalostmi výrobních technologií průmyslových organizací. Současně musí mít znalosti z podnikové ekonomiky, matematických a statistických disciplin, teorie rozhodování, informačních technologií a komunikačních technologií. Dále by měl navázat na znalosti rentability jmění, efektivnosti investic, teorie managementu a získání dat z účetnictví.

Doporučená nebo povinná literatura

 • LAMBERT,D.M.,STOCK,J.R.,ELLRAM,L.M. Logistika. Praha: Computer Press, 2006 -
 • JUROVÁ,M. Evropská unie Odvětví a infrastruktura. 1.vyd. Brno: Computer Press 1999
 • EMMETT,S. Řízení zásob. Brno Computer Press 2008, 298s. ISBN 978-80-251-1828-3
 • STRAUBE,F. e-Logistika.Berlin Springer-Verlag 2004, 424s. ISBN 3-540-20869-0
 • RUSHTON, A. a kol. The handbook of logistics & distribution management . London  Philadelphia Kogan Page 2010, 635p. ISBN 978-0-7494-5714-3

 • JUROVÁ,M. Obchodní logistika1.a 2.díl, Brno Akademické nakladatelství CERM 2006,s. 86+130, ISBN 80-214-3128-8
 • JUROVÁ,M. a kol. Výrobní procesy řízené logistikou.. 1.vyd. Praha Albatros Media 2013, 260s. ISBN 978-80-265-0059-9

Způsob a kritéria hodnocení

Výuka není kontrolována.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Základní pojmy logistiky. Podniková logistika.
  2. Metody pro řízení procesů.
  3. Znaky logistického přístupu. Logistická koncepce firmy - integrace.
  4. Cíle logistiky
  5. Faktory ovlivňující úspěšnost logistických projektů
  6. Rozhodování logistického managementu při využití systémové teorie.
  7. Funkce a podmínky opatřování. Úkoly opatřování.
  8. Zdroje opatřování
  9. Utváření trhu opatřování.
  10. Srovnání přístupů nákupního managementu.
  11. Náklady na logistické činnosti
  12. Značení a identifikace zboží.
  13. Řízení zásob.

Cíl

Předmět poskytuje základní znalosti k pochopení problematiky řízení a optimalizace materiálových toků při využití informačních toků a dosažení hospodárnosti. Poskytuje i ověření teoretických přístupů logistických koncepcí v průmyslových organizacích formou exkurzí. Student pochopí po absolvování předmětu,jak vytvářet plynulé materiálové toky, v bodu rozpojení projektovat optimální výši zásoby, aby všechny další činnosti mohly plynule pokračovat. Současným základním cílem je i oblast zajištění materiálových prvků jako zdrojů pro podnikání v průmyslové organizaci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je kontrolovaná osobní prezencí na všech formách cvičení přímo učiteli. Náhrada je nezbytná u cvičení v laboratoři a to po zakončení semestru, kdy náhradní termín pro laboratorní cvičení vypíše učitel předmětu. Kontrola aktivit je prováděna formou prezentace vlastní případové studie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Základní pojmy logistiky. Podniková logistika.

 2. Metody pro řízení procesů.

 3. Znaky logistického přístupu. Logistická koncepce firmy - integrace.

 4. Cíle logistiky

 5. Faktory ovlivňující úspěšnost logistických projektů

 6. Rozhodování logistického managementu při využití systémové teorie.

 7. Funkce a podmínky opatřování. Úkoly opatřování.

 8. Zdroje opatřování

 9. Utváření trhu opatřování.

 10. Srovnání přístupů nákupního managementu.

 11. Náklady na logistické činnosti

 12. Značení a identifikace zboží.

 13. Řízení zásob.

Cvičení odborného základu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor