Detail předmětu

Mezinárodní finance

FIT-MFIAk. rok: 2017/2018

Předmět je zaměřen na následující oblasti: vymezení předmětu mezinárodních financí, rizika v mezinárodním obchodě, volba platební podmínky v mezinárodním obchodě, platební a platebně zajišťovací nástroje v mezinárodním obchodě, formy podnikového financování v mezinárodním obchodě, finanční nástroje podpory exportu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu porozumí rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prostředí, principům řízení rizik exportních zakázek, aplikaci možných forem krátkodobého, stejně jako středně- a dlouhodobého financování aktivit podniku na mezinárodních trzích a využívání zajišťovacích a platebně-zajišťovacích nástrojů při řízení rizik.

Prerekvizity

Znalost financí podniku (finančního managementu), finančního účetnictví, finanční matematiky a základů mezinárodního obchodu.

Doporučená nebo povinná literatura

 • Bennett, D.: Managing Foreign Exchange Risk, Pitman Publishing, London 1997
 • Buckley, A.: Multinational Finance, New York: Prentice Hall, 2000
 • Eng, M., Lees, F., Mauer, L.: Global Finance, Harper Collins College Publishers, New York, 1995
 • Machková, H., Černohlávková, E., Sato, A. a kol. Mezinárodní obchodní operace. 4., aktualiz. vyd.Praha: Grada, 2007. 242 s.ISBN: 978-80-247-1590-2.
 • Shapiro, A. C. Multinational Financial Management. 9. ed. University of Southern California, 2010. ISBN 978-0-470-45035-2.

 • BLATTNER, P. Internationale Finanzierung. 1. Auflage. Oldenburg, 1997. 554 S. ISBN 3-486-23852-3
 • HÄBERLE, S. Handbuch der Außenhandelsfinanzierung. 3. Auflage. Oldenburg, 2002. 1034 S. ISBN 3-486-25884-2
 • JANATKA, F., BÖHM, A., HÁNDL, J. Komerční rizika v zahraničním obchodu a ochrana proti nim. 1. vyd. Praha: ASPI, 2001. 222 s. ISBN 80-86395-14-6
 • MARVANOVÁ, M., HOUDA, M. Platební styk. 3. vyd. Brno : ECON,1995. 374 s. ISBN 80-901627-2-X

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. Rámcové podmínky řízení podnikových financí v mezinárodním prostředí.
  2. Význam exportu a exportního financování v podmínkách České republiky.
  3. Rizika exportního financování.
  4. Sjednání platebních podmínek ve smlouvě o dodávce.
  5. Krátkodobé exportní financování.
  6. Středně- a dlouhodobé exportní financování.
  7. Systémy podpory financování exportu v rámci OECD.
  8. Systém podpory financování exportu v ČR.
  9. Platební a platebně zajišťovací nástroje v souvislosti s financováním mezinárodním aktivit podniků.
  10. Kalkulace nabídkové ceny v kontextu exportního financování.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit se a porozumět: rámcovým podmínkám pro řízení podnikových financí v mezinárodním prosředí; platebním podmínkám sjednávaným ve smlouvách o vývozu s přihlédnutím na možná rizika; informačním zdrojům pro posouzení obchodní a finančních bonity zahraničních obchodních partnerů, případně dalších účastníků vývozní zakázky; disponibilním platebním a platebně-zajišťovacím instrumentům v zahraničním obchodě, jimiž mohou být nejrůznější variace hladkých či dokumentárních plateb; krátkodobým a středně- a dlouhodobým nástrojům refinancování, jakými jsou bankovní úvěry (např. státem podporované ze strany České exportní banky), faktoring, forfaiting, exportní leasing apod.; nástrojům zajištění v nejrůznějších formách, od termínových kontraktů zajišťujících kursové riziko, po platební riziko zajišťující exportní úvěrové pojištění či různé formy bankovních či vládních garancí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Rámcové podmínky řízení podnikových financí v mezinárodním prostředí.
 2. Význam exportu a exportního financování v podmínkách České republiky.
 3. Rizika exportního financování.
 4. Sjednání platebních podmínek ve smlouvě o dodávce.
 5. Krátkodobé exportní financování.
 6. Středně- a dlouhodobé exportní financování.
 7. Systémy podpory financování exportu v rámci OECD.
 8. Systém podpory financování exportu v ČR.
 9. Platební a platebně zajišťovací nástroje v souvislosti s financováním mezinárodním aktivit podniků.
 10. Kalkulace nabídkové ceny v kontextu exportního financování.

Cvičení odborného základu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor