Detail předmětu

Ekonometrie

FIT-EKOAk. rok: 2017/2018

Předmět navazuje na předměty mikroekonomie a makroekonomie a má vzhledem k nim syntetizující roli s využitím prostředků matematiky. Obsahem je matematické modelování základních ekonomických zákonitostí.Cílem je seznámit studenty s exaktními prostředky popisu a zkoumání ekonomických závislostí , výrazně tím ovlivnit hloubku pochopení ekonomických zákonitostí a vytvořit předpoklady pro korektní ekonomické rozhodování.Obsah předmětu zahrnuje analýzu poptávky a nabídky,příjmu, nákladů a zisku,elasticity,produkce,užitečnosti a národního důchodu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Získané vědomosti a praktické dovednosti budou využity k modelování ekonomických jevů, ke zkoumání závislostí jejich faktorů a k řešení problémů z mikroekonomie a makroekonomie běžnými prostředky inženýrské matematiky.

Prerekvizity

Základní kurz vysokoškolské matematiky, základní kurz mikroekonomie a makroekonomie.

Doporučená nebo povinná literatura


 • Mezník, I.:Ekonometrie pro magisterské studijní programy. FP VUT v Brně v Akademickém nakladatelství CERM, s.r.o., Brno 2005

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení studia je založeno na bodovacím systému. Pro úspěšné absolvování předmětu je nutno dosáhnout 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

  Osnova přednášek:
  1. základní principy ekonomické analýzy a modelování
  2. poptávka a nabídka
  3. tržní rovnováha
  4. spotřeba a úspory
  5. modely národní ekonomiky
  6. IS-LM analýza
  7. příjmy, náklady a zisk
  8. produkce
  9. pružnost poptávky a nabídky
  10. užitečnost
  11. optimalizace vybraných ekonomických veličin 

  Osnova numerických cvičení:
  procvičování přednášených témat, samostatné zpracování souvisejících úkolů

Cíl

Cílem předmětu je hlouběji proniknout do kauzální podstaty ekonomických vztahů, rozvoj schopnosti vyjadřovat ekonomické vztahy exaktními prostředky a následně provádět jejich analýzy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MMI , libovolný ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. základní principy ekonomické analýzy a modelování
 2. poptávka a nabídka
 3. tržní rovnováha
 4. spotřeba a úspory
 5. modely národní ekonomiky
 6. IS-LM analýza
 7. příjmy, náklady a zisk
 8. produkce
 9. pružnost poptávky a nabídky
 10. užitečnost
 11. optimalizace vybraných ekonomických veličin 

Cvičení odborného základu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

procvičování přednášených témat, samostatné zpracování souvisejících úkolů