Detail předmětu

Základy ekonomie

FP-ZE-AAk. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické a matematické znalosti ze střední školy

Doporučená nebo povinná literatura

HOLMAN, R. Ekonomie. C.H.Beck 1999. 726 s. ISBN 80-00-686028-1
ŠKAPA, Stanislav. Mikroekonomie I. 3. aktual. vyd. VUT v Brně, CERM 2016. ISBN 978-80-214-5391-3.
FRANK, H. R., BERNANKE, B. S. Ekonomie. Grada. 2004. 802 s.ISBN 80-247-0471-4
GROLIGOVÁ I., MANDELÍK, P. Makroekonomie, FP VUT, Brno 2003, 130s. ISBN 80-214-2402-6

Způsob a kritéria hodnocení

Způsob a kritéria hodnocení:
Student obdrží zápočet, pokud získá minimálně 21 bodů ze 40 bodů udělovaných na cvičeních a splní podmínku 75% účasti na cvičeních. Body je možno získat ze 2 dílčích písemných prací na cvičeních.
Forma zkoušky je písemná, kde student může získat max. 60 bodů (cca 12-15 příkladů, resp. otázek), student musí získat minimálně 31 bodů.
Stupnice pro výslednou klasifikaci (student může získat ze cvičení max. 40 bodů a max. 60 bodů ze zkoušky, tj. celkem 100 bodů):
A: 90 – 100 b.
B: 80 – 89 b.
C: 70 – 79 b.
D: 60 – 69 b.
E: 50 – 59 b.
F: méně než 50 b

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu a základní východiska - Vznik ekonomie a jejího předmětu. Základní ekonomické principy, jejich měření. Chyby v ekonomickém způsobu myšlení a uvažování. Ceny jako mechanismus koordinace lidských činností. Racionální chování člověka Statky a výrobní faktory. Domácnosti a firmy. Alternativní ekonomické systémy.Ekonomický koloběh výrobních faktorů a statků, důchodů domácností a příjmů firem.
2. Chování spotřebitele a formování poptávky – Teorie užitu. Teorie indiference. Optimum (rovnováha) spotřebitele. Tržní poptávka. Zákon klesající poptávky. Elasticita poptávky.
3. Chování firmy na dokonale konkurenčním trhu - Účetní náklady a ekonomické náklady. Účetní zisk a ekonomický zisk. Dělení nákladů. Zisk jako rozdíl příjmů a nákladů. Rovnováha firmy. Křivka nabídky a bod uzavření firmy. Elasticita nabídky
4. Tržní rovnováha a efektivnost - Tržní rovnováha a rovnovážná cena. Dosahování tržní rovnováhy. Stabilita tržní rovnováhy. Vyrovnání mezního užitku a mezních nákladů.
5. Chování firmy v podmínkách nedokonalé konkurence - Vznik nedokonalé konkurence, základní charakteristika tržních struktur: monopol, oligopol. monopolistická konkurence. Monopson.
6) Trh výrobních faktorů – trh kapitálu, trh práce a trh půdy (poptávka na trhu úvěrového kapitálu, nabídka peněžního kapitálu, rovnováha na trhu peněžního kapitálu, nabídka práce, poptávka po práci, rovnováha na trhu práce). Nezaměstnanost, její formy a příčiny vzniku. Měření nezaměstnanosti. Státní politika zaměstnanosti.
7) Mikroekonomická politika státu a zásahy státu do cen - Formy zásahů státu na ochranu trhu. Cenový strop. Účinek spotřební daně na změnu ceny a množství statku. Subvence k ceně (cenová podlaha).
8) Agregované veličiny - agregátní nabídka a agregátní poptávka. Růst a pokles AD a AS, agregátní výdaje, sklon křivky AS, sklon křivky AD. Model AS-AD.
9) Měření výkonnosti ekonomiky. Ukazatele typu produkt a důchod. Nominální, reálný a potenciální HDP. Alternativní ukazatele životní úrovně.
10) Teorie peněz, rovnováha na trhu peněz, peněžní multiplikátor. Inflace a její příčiny, druhy inflace. Teorie Phillipsovy křivky.
11) Makroekonomické cíle a hospodářská politika státu. Fiskální politika – veřejné finance, státní rozpočet, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, expanzivní a restriktivní fiskální politika.
12) Monetární politika. Nástroje a cíle monetární politiky, expanzivní a restriktivní monetární politika.
13) Vnější obchodní a měnová politika, volný obchod a protekcionismus, měnové kurzy.

Cíl

Účelem předmětu je osvojení a uspořádání základních znalostí z oblasti ekonomické teorie. Na základě seznámení se základními pojmy mikroekonomie a makroekonomie studenti porozumí logice tržního procesu a působení tržních mechanizmů v každodenním životě. Hlavním cílem je analýza reálných jevů z tržního prostředí a při návrhu řešení uplatnit získané znalosti.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

22 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor