Detail předmětu

Rozpočetnictví a kalkulace

FP-RK-AAk. rok: 2020/2021

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast rozpočetnictví. Studenti získají teoretické i praktické dovednosti pro zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých a rozpočtů režijních nákladů. Stěžejní oblastí předmětu jsou kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se klasické i moderní přístupy v kalkulací.

Zajišťuje ústav

Prerekvizity

Předpokládají se všeobecné ekonomické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

MACÍK, K., ZRALÝ,M. Kalkulace a rozpočetnictví. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2006.179 s. ISBN 80-01-02611-6. (CS)
FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav. Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha : ASPI, 2007. 432 s. ISBN 978-80-7357-299-0. (CS)
POPESKO,B. Moderní řízení nákladů.1.vyd. Grada. 2009. 240 s.ISBN 978-80-247-2974-9. (CS)
KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu při výuce v prezenční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (5. a 6.týden ak. r.): 20 bodů
TEST (9. a 10. týden ak. r.): 20 bodů
Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou. U ústní zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST 20 bodů
TEST 20 bodů
Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány ústní zkouškou (on-line). U ústní zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (5. a 6. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (9.. a 10. týden ak. r.): 20 bodů
Min. počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Vztah finančního účetnictví, nákladového účetnictví a manažerského
účetnictví. Výkonové a odpovědnostně orientované účetnictví.Pojetí a
členění nákladů.
2. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve
vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
3. Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové
hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
4. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického
informačního systému podniku.
5. Kalkulace úplných nákladů.Typový kalkulační vzorec.Kalkulace dělením
a kalkulace s použitím ekvivalenčních čísel.
6. Kalkulace úplných nákladů.Přirážková kalkulace, kalkulační základna a
alokační problematika kalkulace, zpřesnění kalkulačních propočtů,
použitelnost přirážkové kalkulace.
7. Kalkulace úplných nákladu.Metoda hodinových režijních sazeb. Fázová a
postupová kalkulace.
8. Kalkulace neúplných nákladu, metoda variabilních nákladu a její využití,
příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně.
Analýza bodu zvratu.
9. Kalkulace dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonu
10. Rozdílové metody kalkulace – normovaná metoda kalkulace.
11. Metoda standardních nákladů.
12. Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu,
dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
13. Shrnutí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.
Studenti pochopí význam a potřebu kalkulací a rozpočtů z hlediska řízení a provázanosti na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii rozpočtů a kalkulací v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor