Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-PDS-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na následující oblasti.
Profesionalita, vědecká metodologie a kreativita, struktura diplomové práce a formální požadavky na úpravu, informační zdroje a citace literatury, chyby při zpracování diplomové práce, pracovní hypotézy, metody řešení problémů.
Dle výše uvedených zásad zpracovat teoretrickou část diplomové práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti po absolvování předmětu dokáží definovat problém, vyhledat, utřídit a zobecnit informace, vytvořit pracovní hypotézy, vyhledat a použít vhodnou metodu pro vyřešení daného problému, sestavit obhajovací řeč.

Prerekvizity

Znalost a použití základních myšlenkových operací.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690 (CS)
Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou cvičení, na kterých se studenti seznamují a prakticky si zkoušejí jednotlivé metody tvorby závěrečných prací.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Předkládání ve stanovených termínech dílčích elaborátů, předložení a prezentace studie k diplomové práci.
Klasifikační stupeň je podmíněn včasností, úplností a kvalitou předkládaných materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň seminářů je následující:
1. Profesionální přístup k životu a k práci
2. Základní myšlenkové operace
3.-4. Metodologie tvořivé práce
5. Vyhledávání a zpracovávání informací
6. Formální náležitosti komplexní písemné práce
7. Citace literatury
8.-9. Modelová struktura diplomové práce
10. Formální požadavky na diplomovou práci a nejčastější chyby
11. Taktika obhajování vlastních názorů
12.-13. Praktická prezentace studie k diplomové práci

Cíl

Hlavním cílem předmětu je seznámit s metodologií duševní práce, způsoby získávání, zpracování a využívání informací a s formálními náležitostmi diplomové práce. Osvojení si základních dovedností při přípravě, zpracování a prezentaci diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech.
Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor