Detail předmětu

Komunikační infrastruktura

FP-KI-AAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na tvorbu systémových návrhů komunikační infrastruktury v oblasti 1. až 3. vrstvy referenčního ISO/OSI modelu, architekturu celého komunikačního systému i jeho dílčích částí. Tyto znalosti bude student následně využívat a aplikovat v dalších oborově povinných předmětech.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Manažerské kompetence: rozhodování o správnosti projektovaných řešeních komunikační infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech
Specializované kompetence: rozhodování systémových návrzích a projektovém řešeních komunikační infrastruktury a jejich technických a technologických aspektech

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu osnovy předmětu Teoretická informatika (TI) vyučovaného na FP VUT v Brně v bakalářském studijním oboru Manažerská informatika, 1.ročník ZS a úspěšné vykonání zkoušky z tohoto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

JORDÁN, V.; ONDRÁK, V. Infrastruktura komunikačních systémů I., Univerzální kabelážní systémy, 2. rozšířené vydání, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-214-5115-5 (CS)
BROOKSHEAR, J. G.; BRYLOW, D. Computer Science: An Overview (12th Edition). Pearson, 2014. ISBN 978-0133760064 (EN)
KŘÍŽ, J.; SEDLÁK. P. Audiovizuální a datové konvergence. 1. Brno, Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., 2012, ISBN 978-80-7204-784-0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je rozdělena na přednášky a cvičení. Přednášky se zaměřují na metody a postupy s poukazem na aplikace, cvičení na praktické úlohy jednotlivých řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet - požadavky:
- aktivní účast ve cvičení, cvičení jsou povinná
- zpracování semestrálního projektu s hodnocením alespoň "dostatečně - E"
Udělení zápočtu je nutnou podmínkou pro konání zkoušky
zkouška:
- ústní - pokrývá celou problematiku obsahového zaměření předmětu

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Metody návrhu infrastruktury komunikačních systémů
2. Metody výpočtů šířky pásma páteřních vedení
3. Principy projektování infrastruktury komunikačních systémů
4. Značení komunikační infrastruktury - metody, principy
5. Trasy infrastruktury komunikační infrastruktury - principy řešení
6. Zónová řešení, HD - vysokohustotní systémy
7. HS - vysokorychlostní systémy
8. MCN (Mission Critical Network) a NISS (Network Infrastructure Security Solution) systémy, průmyslové prostředí, A/V aplikace
9. Architektura procesoru
10. Architektura PC - pracovní stanice
11. Architektura serverů
12. Architektura aktivních prvků sítě
13. Rekapitulace a shrnutí

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodami systémového návrhu komunikační infrastruktury, návrhem architektury komunikačního systému i jeho projektovým řešením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Na přednáškách je vyučujícím kontrolována aktivita studenta plněním dílčích úkolů (zpracované úkoly, zodpovězené dotazy, …).
Účast ve cvičeních je povinná a je systematicky kontrolována. Student je povinen neúčast předem omluvit. Je plně v kompetenci vyučujícího posoudit důvodnost omluvy. Formy nahrazení zameškané výuky stanoví vyučující individuálně.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor