Detail předmětu

Informační systémy pro řízení výroby a logistiky

FP-ISRV-AAk. rok: 2020/2021

Předmět poskytuje přehled o hlavních typech informačních systémů určených pro řízení výroby, nákupní, výrobní, prodejní logistiky a dodavatelského řetězce a způsobech jejich využití. Předmět je rovněž orientován na metody plánování a řízení výroby, logistiky a dodavatelského řetězce využívané v informačních systémech, a to v návaznosti na specifické potřeby jednotlivých typů organizací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o hlavních typech informačních systémů určených pro řízení výroby, nákupní, výrobní, prodejní logistiky a dodavatelského řetězce a způsobech jejich využití. Dále získají znalosti potřebné k aplikaci metod plánování a řízení výroby, logistiky a dodavatelského řetězce využívaných v informačních systémech. Tyto znalosti jsou nezbytné pro specifikaci požadavků na podnikový informační systém, realizaci výběru, implementaci a provozu podnikových aplikací, především pro výrobní podniky. Absolventi kurzu budou schopni analyzovat možnosti využití informačních systémů v různých typech výrobních organizací.

Prerekvizity

Středoškolské znalosti informatiky a znalosti operačních, databázových systémů, kancelářských a internetových aplikací. Základní znalosti z oblasti podnikové ekonomiky, managementu, marketingu, obchodu a řízení financí.

Doporučená nebo povinná literatura

CHOPRA, S.; MEINDL, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation (6th Edition). Upper Saddle River, New Jersey, 2015. 528 p. ISBN 978-0133800203 (EN)
GÁLA, L.; POUR, J.; ŠEDIVÁ, Z. Podniková informatika. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015, 240 s. ISBN 978-80-247-5457-4 (CS)
LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Management Information Systems: Managing the Digital Firm (15th Edition). Pearson Education, Inc., Upper Saddle River, New Jersey, 2017, 648 p. ISBN 978-0134639710 (EN)
COYLE, J. J. et al. Supply Chain Management: A Logistic Perspective (10th Edition). South-Western Centrage Learning, USA, Mason, 2016, 639 p. ISBN 978-1305859975 (EN)
MAGAL, S. R.; WORD, J. Integrated Business Processes with ERP Systems (1st Edition). John Wiley & Sons, Inc., 2011, 384 p. ISBN 978-0470478448 (EN)
LAMBERT, D. M. et al. Supply Chain Management: Processes, Partnership, Performance (4th edition). SCM Institute, Sarasota, Florida, 2014, 463 p. ISBN 978-0975994993 (EN)
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Informační systémy v podnikové praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Computer Press, 2010. 500 s. ISBN 978-80-251-2878-7 (CS)
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. Komplexní ERP systém pro různé typy výrob ve strojírenské korporaci. Systémová integrace, 2015, roč. 22, č. 4, s. 69-79. ISSN: 1210-9479. (CS)
TOMEK, G.; VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu. Praha: Grada Publishing, 2007, 385 s. ISBN 978-80-247-1490-0 (CS)
SODOMKA, P.; KLČOVÁ, H. ERP System for Custom Tailoring: A Case Study. Journal of Systems Integration, 2017, vol. 8, no. 2, p. 35-42. ISSN: 1804-2724. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška má písemnou a ústní část. Písemná část je tvořena testem s 15 otázkami, na něž jsou možné variantní odpovědi a), b), c), nebo d) a 2 otevřenými otázkami. Ústní část zkoušky je třeba absolvovat tehdy, pokud výsledek písemné části nebude zcela jednoznačný pro celkové hodnocení předmětu.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.
Požadavky na ukončení: Absolvování zkoušky - 100 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Přednášky:
1. Informační systémy pro řízení výroby a logistiky, základní terminologie
2. Nákupní a prodejní logistika
3. Automatizace výrobního procesu
4. Přehled řídících metod a principů plánování a řízení výroby
5. Pokročilé plánování a rozvrhování výroby
6. Teorie omezení a její využití v podnikové praxi
7. Simulace, optimalizace a regulace v informačních systémech
8. Strategie a procesy dodavatelského řetězce
9. Metody plánování a řízení dodavatelského řetězce
10. Moderní technologie pro řízení logistiky, skladového hospodářství a dodavatelského řetězce

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled o hlavních typech informačních systémů určených pro řízení výroby, nákupní, výrobní, prodejní logistiky a dodavatelského řetězce a způsobech jejich využití. Cílem předmětu je rovněž seznámit studenty s metodami plánování a řízení výroby, logistiky a dodavatelského řetězce používanými v informačních systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je nepovinná, s výjimkou přednášek zvaných externích odborníků. Na těchto přednáškách je účast povinná a kontrolovaná. Omluvená absence na přednáškách nemůže být nahrazena konzultacemi s vyučujícím.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor