Detail předmětu

Zdanění fyzických osob

FP-UzfoPAAk. rok: 2020/2021

V rámci předmětu se studenti seznámí s problematikou zdanění příjmů fyzických osob. Pozornost bude věnována základním principům zdanění příjmů fyzických osob a metodice stanovení základu daně a daňové povinnosti fyzických osob. Dále budou studenti seznámeni s nezdanitelnými částmi základu daně, položkami odčitatelnými od základu daně a slevami na dani pro fyzické osoby. Podrobněji bude věnována pozornost zdanění jednotlivých druhů příjmů, jako příjmů ze zaměstnání, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, nájmu a ostatních příjmů. Studenti budou seznámeni nejen s běžnými případy zdanění příjmů fyzických osob, ale taktéž vybranými specifiky, jako např. se zdaněním příjmů z cenných papírů, při ukončení podnikání fyzické osoby, se specifiky zdanění provozovatelů solárních elektráren atp.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti si osvojí principy zdanění příjmů fyzických osob, které pak budou moci aplikovat při řešení konkrétních praktických situacích. Studenti budou schopni určit výslednou daňovou povinnost fyzické osoby (daňového rezidenta ČR), který dosahuje různých druhů příjmů a zároveň navrhnout a aplikovat vhodné prostředky daňové optimalizace.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném pro aktuální rok.
VANČUROVÁ, Alena a Lenka LÁCHOVÁ. Daňový systém ČR 2016. 13., akt. vyd. Praha: 1. VOX, 2016. ISBN 978-80-87480-44-1.
HALABRINOVÁ, D. Praktický průvodce podnikatele, aneb, Jak vést daňovou evidenci: zdanitelné příjmy a výdaje, knihy pohledávek a dluhů, faktury přijaté a vystavené, karty dlouhodobého majetku, pokladní doklady, skladovací karty, DPH. 1. vyd. Brno: Aprofitail Czech Republic, 2016. 204 s. ISBN 978-80-905622-2-6.
DUŠEK, Jiří a Jaroslav SEDLÁČEK. Daňová evidence podnikatelů 2017. 14. vyd. Praha: Grada, 2017. ISBN 978-80-271-0424-6.
DVOŘÁKOVÁ, Veronika, Marcel PITTERLING a Hana SKALICKÁ. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2017. 2., akt. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-538-3.
aktuální články v odborných časopisech (např. Poradce, Daňová a hospodářská kartotéka, Finanční, účetní a daňový bulletin)
MACHÁČEK, Ivan. Zaměstnanecké benefity a daně. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. Daně. ISBN 978-80-7552-514-7.
PILÁTOVÁ, Jana, Jana DLABAČOVÁ a Pavel KYSELÁK. Novinky v účetnictví podnikatelů a v daních z příjmů 2017 a 2018. Praha: Svaz účetních České republiky, 2018. Metodické aktuality Svazu účetních. ISBN 978-80-87367-85-8.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen zápočtem (seminární práce) a zkouškou (test), který se skládá ze dvou částí - příklady a testové otázky. Trvání zkoušky 60 minut. Pro složení zkoušky je nutné dosáhnout minimálně 50 % z celkového bodového hodnocení, přičemž z každé části je nutné dosáhnout také min. 50 %. V případě, že by student nesplnil u zkoušky např. jen jednu část, tak vždy opakuje celou zkoušku znovu, tedy obě části! Ke zkoušce je povolena povinná literatura.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod k předmětu a k daním z příjmů, relevance daně z příjmů fyzických osob pro veřejné rozpočty, konstrukční prvky daně z příjmů fyzických osob (obecně)
2. Daňové subjekty (poplatník, plátce), předmět daně, osvobození od daně
3. Základ daně, dílčí základy daně
4. Algoritmus výpočet daně, nezdanitelné části základu daně, odčitatelné položky od základu daně
5. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na dítě
6. Příjmy ze závislé činnosti
7. Příjmy ze samostatné činnosti
8. Příjmy z kapitálového majetku
9. Příjmy z nájmu a ostatní příjmy
10. Sociální a zdravotní pojištění (úvod do problematiky, právní úprava, vznik a zánik pojištění, povinnosti plátců)
11. Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a OSVČ
12. Speciální situace a jejich zdaňování (ukončení podnikání fyzické osoby, přechod z daňové evidence na účetnictví a naopak)
13. Speciální situace a jejich zdaňování (zdanění příjmů provozovatelů solárních elektráren, zdanění cenných papírů)

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se zdaňováním příjmů fyzických osob, a to tak, aby byly schopni aplikovat získané poznatky na konkrétní příklad v praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Cvičení jsou povinná. Povoleny jsou pouze dvě absence.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor