Detail předmětu

Právo obchodních korporací

FP-UopPAAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je seznámení s právem obchodních korporací, a to od základních pojmů tohoto právního odvětví, přes jednotlivé typy obchodních korporací a jejich odlišnosti až po další odvětví s tím související, jako je živnostenské právo, podnikání podle jiných právních předpisů, ochrana hospodářské soutěže, právo nekalé soutěže a insolvenční právo.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou schopni orientovat se v právních předpisech, osvojí si právní terminologii práva obchodních korporací, budou schopni pracovat s textem zákona.

Prerekvizity

Všeobecný přehled v rozsahu znalostí středoškolského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I., a kol. Právo obchodních korporací. 1. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 637 s. ISBN 978-80-7478-735-5.
zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon
zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
HORZINKOVÁ, E., URBAN, V. Živnostenský zákon a předpisy související s komentářem a judikaturou. 14. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Linde, 2014, 327 s. ISBN 978-80-7201-942-7.
zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele se vzory a judikaturou. 4. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2015, 301 stran. ISBN 978-80-7380-568-5.
POKORNÁ, J., VEČERKOVÁ, E., a PEKÁREK, M. Obchodní korporace a nekalá soutěž. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, xvii, 614 stran. ISBN 978-80-7478-873-4.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou dvouhodinových přednášek v každém týdnu výuky. Přednáška obsahuje výklad základních pojmů a principů a ilustrativní příklady z praxe.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet není udělován.
Zkouška probíhá písemnou formou. Písemná zkouška se skládá z otázek, které jsou jak uzavřené (testové s variantami odpovědí, přičemž správně může být i více odpovědí), tak i otevřené. Ověřovány jsou znalosti probírané látky. Klasifikace probíhá v souladu se směrnicí Fakulty podnikatelské VUT.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy – podnikání, podnikatel, obchodní korporace, dělení korporací, proces založení, podíl, vklad, orgány
2. Společnost s ručením omezeným – orgány, práva a povinnosti společníků, ručení, firma
3. Akciová společnost – odlišnosti, způsob založení, akcie a její formy, práva a povinnosti akcionářů
4. Družstvo – charakteristika a odlišnosti od ostatních korporací, stanovy, orgány, členové družstva
5. Veřejná obchodní společnost – struktura, orgány, společníci a jejich ručení
6. Komanditní společnost – struktura, orgány, společníci a jejich ručení
7. Živnostenské podnikání – živnost, druhy živností, živnostenské oprávnění provozovna
8. Podnikání podle jiných právních předpisů – odlišnosti od živnostenského podnikání, svobodná povolání, advokacie, daňové poradenství, bankovní licence
9. Hospodářské soutěž – smysl, ochrana, soutěžitel, zakázané dohody, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
10. Nekalá soutěž – odlišnosti od ochrany hospodářské soutěže, skutkové podstaty
11. Evropská akciová společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, spolek – základní charakteristika, úprava, spolek a jeho účel
12. Obchodní rejstřík – veřejné rejstříky, druhy, úloha, formální a materiální publicita, proces zápisu, sbírka listin
13. Insolvenční řízení a likvidace – účel, úpadek, způsoby řešení úpadku, oddlužení, konkurs, likvidace

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v základních pojmech práva obchodních korporací, jednotlivých typech obchodních korporací včetně jejich odlišností a následně na tyto znalosti navázat seznámením s formami podnikání (živnostenské podnikání, podnikání podle jiných právních předpisů), ochranou hospodářské soutěže, právem nekalé soutěže a taktéž i způsoby zániku obchodních korporací (likvidace, insolvenční řízení).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

V průběhu výuky kontrola neprobíhá.
Výuka je realizována formou přednášek, na nichž není účast studentů povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor