Detail předmětu

Mezinárodní zdanění příjmů

FP-UmzpPAAk. rok: 2020/2021

Předmět završuje znalosti daňové problematiky v oblasti daní z příjmů. Náplní předmětu je problematika mezinárodního dvojího zdanění. V rámci předmětu jsou studenti seznámeni s problematikou mezinárodního dvojího zdanění a nástroji sloužícím k jejímu omezení. Značná pozornost je věnována legislativní úpravě na úrovni Evropské unie. Ústředními pojmy jsou: rezident, stálá provozovna, zajištění daně a mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti umí intepretovat a aplikovat základní normy pro mezinárodní zdaňování příjmů obsažené ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění a v českém zákoně o daních z příjmů. Studenti jsou schopni identifikovat povinnosti vážící se k mezinárodnímu zdaňování příjmů (jak v případě zdaňování daňového nerezidenta ČR, tak i daňového rezidenta ČR).

Prerekvizity

Znalost problematiky zdaňování příjmů fyzických a právnických osob (stanovení základu daně, možnosti daňové optimalizace, postup stanovování výsledné daňové povinnosti).

Doporučená nebo povinná literatura

Výbor OECD pro fiskální záležitosti. Modelová smlouva o zamezení dvojího zdanění příjmů a majetku. Stručná verze. 1. vyd. Překlad Danuše Nerudová a Kristýna Šimáčková. Praha : Wolters Kluwer ČR, a. s. 431 s. ISBN 978-80-7357-480-2.
SOJKA, Vlastimil, Monika BARTOŠOVÁ, Pavel FEKAR, Jan MAŠEK, Matěj NEŠLEHA a Ivana VAŇOUSOVÁ. Mezinárodní zdanění příjmů: smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-688-5.
Rylová, V. Mezinárodní dvojí zdanění. 3. vyd. Olomouc : ANAG, 2009. 423 s. ISBN 978-80-7263-511-5.
Helminem, M. EU Tax Law – Direct Taxation. IBFD : Amsterdam. 406 p. ISBN 978-90-8722-058-7.
TOMÁŠEK, Michal, Vladimír TÝČ a Jiří MALENOVSKÝ. Právo Evropské unie. Vyd. 1. Praha: Leges, 2013, 494 s. ISBN 978-80-87576-53-3.
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění p. p.
VYŠKOVSKÁ, Magdaléna. Cizinci a daně: zdaňování příjmů fyzických osob - cizích státních příslušníků v České republice. 4., rozšířené vydání, doplněné o judikaturu, závěry koordinačních výborů, nová nařízení o koordinaci systémů sociálního zabezpečení v EU. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-285-6.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění p. p.
TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. přepracované a aktualizované vydání. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-243-1.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět má pouze přednášky. Přednášky jsou zaměřeny na vysvětlení základních principů a problémů v oblasti mezinárodního zdanění příjmů (se zaměřením na aplikaci smluv o zamezení dvojího zdanění – základní principy a zdaňování vybraných příjmů). Pro vysvětlení otázek souvisejících s aplikací smluv o zamezení dvojího zdanění je využíváno ukázek řešení vzorových příkladů. Podklady pro přednášky jsou zveřejňovány na portálu E-learningu.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace.

Zakončení předmětu písemnou zkouškou, která se skládá ze dvou hlavních částí:

První část:
a) testové otázky (výběr správné varianty; 15 otázek s dílčími 4 podotázkami (A, B, C, D); za správně odpovězenou dílčí podotázku 0,25 b.; celkem je možné za testové otázky získat 15 b.)
b) otevřené otázky (zejména základní pojmy a otázky související s mezinárodním zdaněním příjmů; 5 x 3b.),

Druhá část:
Řešení krátkých příkladů demonstrujících obeznámenost s problematikou (z nemalé části navazuje na znalosti získané z předchozího studia (problematika zdaňování příjmů fyzických a právnických osob)).

◦PODMÍNKOU ÚSPĚŠNÉHO SLOŽENÍ ZKOUŠKY JE ZÍSKÁNÍ ALESPOŇ 50% MOŽNÝCH BODŮ Z KAŽDÉ ČÁSTI.

Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

V závislosti na vývoji epidemiologické situace může dojít k úpravě formy a způsobu realizace zkoušky (včetně změny na on-line formu).

O příslušných změnách a opatřeních přijatých ve vztahu k on-line ověřování znalostí budou studenti v předstihu informováni.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Mezinárodní zdaňování příjmů – obecný úvod (základní pojmy, legislativní úprava, specifika v rámci EU, subjekty figurující v mezinárodním zdaňování příjmů)
2. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění (význam, cíle, modelové smlouvy, struktura smluv, působnost, princip podmíněné aplikační přednosti).
3. Daňová rezidence a její určování, daňoví rezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně), daňoví nerezidenti a zdaňování jejich příjmů (obecně); kurzové přepočty
4. Zdaňování příjmů daňových nerezidentů ze zdrojů na území ČR (povinnosti plátce, povinnosti poplatníka, možnosti daňové optimalizace daňových nerezidentů ČR v porovnání s daňovými rezidenty ČR)
5. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z užívání nemovitého majetku, zisky ze zcizení majetku, příjmy ze závislé činnosti.
6. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - příjmy z tantiém, příjmy veřejně vystupujících umělců a sportovců, penze.
7. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - zdaňování příjmů stálé provozovny.
8. Pravidla zakotvená ve smlouvách o zamezení dvojího zdaňování - dividendy, úroky a licenční poplatky.
9. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - metody zamezení dvojího zdanění (principy, popis, § 38f zákona o daních z příjmů, zakotvení metod ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění).
10. Zdaňování příjmů daňových rezidentů - aplikace metod zamezení dvojího zdanění, daňová optimalizace u daňového rezidenta.

Cíl

Studenti budou seznámeni s teorií a praxí mezinárodního zdaňování příjmů. Studenti budou schopni identifikovat povinnosti spojené se zdaňováním příjmů daňových rezidentů a nerezidentů ČR a dále v jednodušších případech určit jejich výslednou daňovou povinnost za užití dostupných prostředků daňové optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor