Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-UdsPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti jsou schopni na základě získaných teoretických poznatků řešit konkrétní praktické problémy z praxe. Jsou schopni analyzovat a systematicky shromažďovat data a informace potřebné k řešení problémů a na základě těchto analýz navrhovat ucelená řešení použitelná v praxi.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti získané během vysokoškolského studia daného oboru a jejich aplikace při řešení konkrétních problémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Směrnice děkana pro vypracování a hodnocení bakalářské a diplomové práce
ČSN ISO 690. Bibliografické citace v aktuálním znění
Literatura dle doporučení vedoucího práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Řídí se pokyny vedoucího práce a jsou hodnoceny na základě klasifikační stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen na vypracování závěrečné práce dle vymezených cílů, obsahu, metod a postupu řešení závěrečné práce. Výuka probíhá formou konzultací s vedoucím závěrečné práce ve vyhrazených hodinách. Každý student má k dispozici konzultace v rozsahu dvě hodiny týdně.

Cíl

Cílem předmětu je vést studenty k aplikaci osvojených poznatků a nejnovějších teoretických trendů v rámci řešení závěrečných prací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Studenti mají za povinnost pravidelně konzultovat dílčí výstupy s vedoucím Dp (Bp).

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor