Detail předmětu

Daňové řízení a soudní ochrana

FP-UdrsoPAAk. rok: 2020/2021

Teorie daňového procesního práva, základní pojmy daňového procesu, předmět a účel úpravy daňového řádu. Správa daní, daňové řízení, základní zásady správy daní. Subjekty správy daní, zastupování. Průběh daňového řízení, dokumentace, ochrana a poskytování informací. Postupy při správě daní, daňová kontrola. Lhůty v daňovém řízení. Náležitosti rozhodnutí, právní moc, vykonatelnost, nicotnost rozhodnutí, doručování. Opravné a dozorčí prostředky. Rozhodování soudů ve správním soudnictví o žalobách proti rozhodnutí správce daně. Registrační řízení. Závazné posouzení. Nalézací řízení, řádné a dodatečné daňové tvrzení, vyměření a doměření daně, lhůty pro stanovení daně. Způsoby stanovení daně, dokazování, pomůcky. Placení daní, vybírání daní, zajištění daní, vymáhání daní, daňová exekuce. Dělená správa, správa daně vybírané srážkou. Ukončení činnosti, právní nástupnictví, vztah k insolvenci. Následky porušení povinností při správě daní, pokuty, penále, úroky. Správní poplatky za přijetí žádostí u správce daně.
Soudní řád správní - žalobce, žalovaný, správní žaloba, rozhosnutí, kasašní stížnost.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát jak teorii daňového procesního práva, tak praktické postupy při uplatňování daňového řádu. Osvojí si základní dovednosti při zpracování přihlášky k registraci, dodatečného daňového přiznání, odvolání a dalších podání v daňovém řízení. Budou schopni poradit daňovému subjektu, jak má uplatňovat svá práva před správcem daně a dále pak následně v soudním řízení správním.

Prerekvizity

Znalost občanského práva, obchodního práva, daně z příjmů fyzických osob a daně z příjmů právnických osob, zákona o účetníctví, principů finančního práva, občanského soudního řádu.

Doporučená nebo povinná literatura

MATYÁŠOVÁ, Lenka. Daňový řád: s komentářem a judikaturou : podle stavu k 1.8.2015. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2015, 1024 stran. ISBN 978-80-7502-081-9.
HRSTKOVÁ DUBŠEKOVÁ L.: Správa daní podle daňového řádu, aktuální vydání skript, Akademické nakladatelství CERM, Brno
KOPŘIVA, Miloslav a Jaroslav NOVOTNÝ. Manuál k daňovému řádu: [výklad k jednotlivým ustanovením zákona, rozdíly proti zákonu o správě daní a poplatků, judikatura, příklady : zapracování změn účinných od 1.1.2013]. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Ostrava: Sagit, 2013, 927 s. ISBN 978-80-7208-947-5.
Úplné znění ÚZ - Daňový řád. Daňové poradenství. Územní finanční orgány. Ostrava, Sagit (aktuální znění)
Hrstková-Dubšeková. Meritum Daňový řád. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015. 216 s. ISBN 978-80-7478-695-2
SOCHOROVÁ, Vendula. Specifika dokazování v daňovém řízení. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2014, xiv, 193 s. ISBN 978-80-7400-520-6.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

1) znalost probrané látky a její praktické aplikace
2) písemný test (test obsahuje 30 otázek, z nichž je třeba minimálně 2/3 odpovědět správně)
- správná odpověď (1 bod)
- bez odpovědi (0 bodů)
- chybná odpověď (- 1 bod)

Celková klasifikace zkoušky je shodná s klasifikační stupnicí ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Teorie daňového procesního práva, základní pojmy daňového řádu, základní zásady správy daní
2. Subjetky správy daní, zastupování, lhůty, dokumentace, ochrana a poskytování informací
3. Řízení a daňové řízení, průběh řízení, podání
4. Postupy při správě daní, daňová kontrola, dokazování, pomůcky
5. Rozhodnutí, doručování
6. Opravné a dozorčí prostředky, soudní ochrana
7. Registrační řízení, závazné posouzení, ukončení činnosti
8. Vyměřovací a doměřovací řízení, lhůta pro stanovení daně, právní nástupnictví
9. Placení daní, posečkání, přeplatek, nedoplatek, lhůta pro stanovení daně
10. Zajištění daní, vymáhání daní, daňová exekuce
11. Následky porušení povinností při správě daní, správní poplatky
12. Soudní řád správní, žaloba, kasační stížnost
13. Aktuální otázky v daňové správě - legislativní změny, judikatura

Cíl

Cílem je seznámit studenty s daňovým řádem jako se základním procesně právním předpisem pro uplatňování jednotlivých daňových zákonů v praxi, vysvětlit základní pojmy daňového procesu a aplikovat vybraná ustanovení daňového řádu při řešení praktických příkladů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků zadávaných praktických úkolů (přihláška k registraci, plná moc, odvolání, žádost o posečkání, apod.).

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor