Detail předmětu

Účetnictví

FP-ucePAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví, a to ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů, utváření výsledku hospodaření a průběhu peněžních toků v obchodní korporaci.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají teoretické znalosti základních principů účetnictví a provázanosti účetních operací a účetních výkazů. Studenti získají dovednosti v oblasti identifikace účetních operací, jejich vlivu na položky účetních výkazů a sestavení účetních výkazů.

Prerekvizity

Základní všeobecné znalosti ekonomiky podniku.

Doporučená nebo povinná literatura

RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2018. 18. aktualiz. vyd. Olomouc: ANAG, spol. s r.o., 2018. 1064 s. ISBN 978-80-7554-116-1. (CS)
ELLIOT B.; ELLIOT J. Financial accounting and reporting. Harlow, UK Pearson, 2013, 904 s. ISBN 978-0-273-77817-2. (EN)
MALBURG, C. R. Accounting for the New Business. Adams Media Corporation Avon, Massachutsetts. ISBN 1-55850-759-0. (CS)
BŘEZINOVÁ, H. Rozumíme účetní závěrce podnikatelů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-603-8.
BOKŠOVÁ, J. Účetní výkazy pod lupou. Praha, Linde, 2013. ISBN 9788072019212. (CS)
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. (CS)
STROUHAL, J. a kol. Meritum - Účetnictví podnikatelů. Praha: Wolter Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-518-5. (CS)
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. (CS)
České účetní standardy pro účetní jednotky č. 001 až 024, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hodiny týdně, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení v rozsahu 2 hodiny týdně jsou zaměřena zejména na praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet:
Zápočtová písemné práce (na konci semestru). Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Zkouška:
Písemný test s uzavřenými odpověďmi. Požadovaná minimální úspěšnost je 50 %.

Bodové hodnocení zápočtu vstupuje do celkového hodnocení předmětu v poměru 40% zápočet : 60% zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je zaměřen do oblasti podstaty a základních principů účetnictví ve smyslu konstrukce rozvahy, změn v rozvaze, vzniku nákladů a výnosů a utváření výsledku hospodaření.
1. Charakteristika podvojného UCE, právní úprava vedení UCE v ČR, výstupy z UCE.
2. Rozvaha, rozvahové změny.
3. Výkaz zisku a ztráty, vznik VH.
4. Zásady vedení UCE, metodické nástroje.
5. Finanční účty (charakteristika, oseňování a účtování peněz, krátkodobých úvěrů a krátkodobých CP)
6. Oběžná aktiva – zásoby (charakteristika, oceňování, účtování).
7. Zúčtovací vztahy - pohledávky (zejména pohledávky z obchodních vztahů)
8. Zúčtovací vztahy - závazky (zejména z obchodních vztahů, za zaměstnanci za společníky)
9. Dlouhodobý majetek (pořízení, odpisování, vyřazení)
10. Vlastní kapitál, dlouhodobé cizí zdroje (účtování o VH a dlouhodobých úvěrtech).
11. Náklady a výnosy (provozní a finanční).
12. UCE uzávěrka a závěrka.
13. Audit UCE závěrky, povinnosti UJ zveřejnit závěrku.

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty základním principům účetnictví a primárním návaznostem v účetních výkazech, které jsou klíčové pro pochopení jakéhokoli systému účetnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je kontrolovaná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor