Detail předmětu

Aplikace daňové soustavy

FP-UadsPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen zejména na praktické zvládnutí aplikace daňových zákonů jako je daň z příjmů fyzických a právnických osob, daň z přidané hodnoty, daň silniční a daň z nemovitých věcí. Současně na prokázání získaných znalostí z vedení účetnictví, zpracování účetní závěrky, sestavení účetních výkazů za účetní období a také na sestavení daňových přiznání k výše uvedeným daním.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou umět na základě předložených konkrétních dokladů a údajů zpracovat pro danou společnost účetnictví včetně závěrkových operací a účetních výkazů. Z takto získaných údajů zvládnou sestavení daňových přiznání pro zadanou společnost z nejdůležitějších přímých a nepřímých daní.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování zkoušky z předmětů : 1)Vedení účetnictví na PC 2)Zdanění příjmů právnických osob 3)Daň z přidané hodnoty

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon. c. 586/1992 Sb o dani z příjmu fyzických a právnických osob ve znění p.p.
Zákon c.235/2004 Sb.o dani z pridané hodnoty ve znění p.p.
Zákon .c. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění p.p.
Zákon c. 16/1993 Sb. o dani silniční ve znění p.p.
Zákon č. 339/1992 Sb. daň z nemovitých věcí, ve znění p. p.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
1. Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována dodržením harmonogramů prací.
2. Průběžné odevzdávání materiálů dle stanoveného harmonogramu.
3. Včasné odevzdání účetních výkazů.
Požadavky ke klasifikovanému zápočtu: znalost probrané látky a její praktické aplikace.
Forma klasifikovaného zápočtu písemná – zpracování daňových přiznání.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Základní tématická náplň přednášek je následující:
- Úvod do předmětu, seznámení studentů s obsahem předmětu a požadavky související se zpracováním zadaného komplexního příkladu konkrétní společnosti. Určení metodologického postupu pro celkové zpracování u zadané společnosti z hlediska účetního i daňového.
- Daň silniční - určení předmětu daně, stanovení poplatníka, zjištění základu daně a sazby dle jednotlivých typů vozidel, vyplnění a odevzdání daňového přiznání, placení daně a záloh.
- Daň z nemovitostí (daň z pozemků a daň ze staveb). Vymezení nemovitostí, které jsou či nejsou předmětem daně, které jsou od daně osvobozeny, stanovení poplatníka, určení základu daně a stanovení základní sazby, stanovení sazby daně dle typu nemovitosti a velikosti obce, v níž se nemovitost
Obsahem cvičení je praktické zpracování dodaných pokladových materiálů a zpracování předepsaných výstupů.

Cíl

Cílem předmětu je praktické zvládnutí zadaných úkolů v oblasti účetnictví včetně provedení zahajovací rozvahy, zaúčtování konkrétních zadaných případů a kompletní účetní závěrky, daně z příjmů fyzických a právnických osob, daně z přidané hodnoty, daně silniční a daně z nemovitých věcí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní termín pro zpracování úkolů.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor