Detail předmětu

Managerial Communication

FP-mcPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na oblast efektivní komunikace při manažerské práci. Studenti budou seznámeni s relevantními poznatky interpersonální komunikace v řízení, přičemž důraz je kladen na rozvoj manažerských kompetencí, a to především formou tréninku a aktivizačních metod výuky.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět prohlubuje, rozšiřuje a rozvíjí relevantní psychologické znalosti a dovednosti v klíčové oblasti sociální způsobilosti a kompetence manažera. Studentům a studentkám poskytuje zdokonalení především v těchto dovednostech: identifikovat komunikační cíle, aktivně naslouchat, srozumitelně formulovat požadavky a stanoviska, analyzovat komunikační problémy, volit relevantní komunikační strategie a taktiky a úspěšně je aplikovat, předcházet nedorozuměním v běžných i náročných pracovních situacích a tvořivou komunikací podporovat a zvyšovat výkonnost individuální, týmovou i organizační.

Prerekvizity

Dobrá znalost anglického jazyka.

Doporučená nebo povinná literatura

O'ROURKE, J. S. Management Communication. 5th ed. Prentice Hall: Pearson Higher Education, 2012. ISBN 978-0132671408. (EN)
HYNES, G. Managerial Communication: Strategies and Applications. Sage Publications, 2015, Sixth Edition, 456 p. ISBN 978-1483358550. (EN)
CLAMPITT, P. Communicating for Managerial Effectiveness: Problems, Strategies, Solutions. SAGE Publications, 2012. ISBN 978-1412992046. (EN)
PEARSON, J.C., NELSON, P.E., TITSWORTH, S., HARTER, L. Human Communication. McGraw-Hill, 2005. 496 s. ISBN 978-0072959888. (EN)
ROEBUCK, D. Communication Strategies for Today´s Managerial Leader. Business Expert Press, 2012. 200 p. ISBN 978-1606491997. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky poskytují vhled do principů a pravidel pro účinné řešení komunikačních situací v manažerské praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Kritéria pro pozitivní hodnocení a úspěšné absolvování předmětu jsou následující.
Celkové hodnocení a úspěšné absolvování předmětu sestává z:
• 25% písemné zpracování seminární práce
• 25% týmová semestrální práce (prezentace, diskuze)
• 10% aktivní zapojení (např. aktivní participace na hodinách, účast na nepovinných odborných tematicky relevantních přednáškách, seminářích – nutno doložit např. certifikátem)
* 40% závěrečný písemný test

K úspěšnému absolvování předmětu v rámci schváleného individuálního studia je nutno vypracovat semestrální práci na schválené téma, tuto prezentovat a zodpovědět otázky v následné diskuzi. Semestrální práce je písemná a musí splňovat stanovené obsahové i formální náležitosti. Témata pro zpracování jsou vybírána a schvalována vyučujícím na začátku semestru.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Obsahem předmětu jsou poznatky z oblasti mezilidské komunikace, které usnadní studentkám a studentům jako budoucím manažerům jejich působení v řídicích funkcích. V průběhu výuky budou frekventantky a frekventanti seznámeni s teoretickými modely interpersonální komunikace a následně bude kladen důraz na aplikaci a procvičení získaných poznatků v modelových situacích, při řešení případových studií či vzájemných diskuzích.
1. Úvod do předmětu: význam interpersonální komunikace pro práci manažera. Koncepce předmětu, jeho základní témata a jejich návaznosti. Přehled studijní literatury základní a doporučené. Stanovení požadavků k zápočtu. Výběr témat pro zpracování semestrální práce.
2. Vymezení procesu interpersonální komunikace a význam komunikační kompetence pro manažerskou praxi. Modely procesu komunikačního procesu a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
3. Sebepoznání a poznávání osobnosti druhých jedinců jako účinný nástroj efektivní komunikace manažera.
4. Zákonitosti sociální percepce a jejich důsledky pro poznávání sebe sama a druhých. Aplikace zákonitostí sociální percepce v manažerské praxi.
5. Zásady účinné verbální komunikace v manažerské praxi. Efektivní překonávání bariér ve verbální komunikaci.
6. Aktivní naslouchání jako nedílná součást účinné komunikace.
7. Účinná neverbální komunikace. Formy neverbální komunikace a jejich efektivní aplikace v manažerské praxi.
8. Specifika a zásady správného vedení rozhovoru
9. Zásady úspěšné prezentace a její nácvik.
10. Zásady efektivního vedení porad.
11. Základy teoretických modelů sociální komunikace (asertivita a transakční analýza) a možnosti jejich aplikace při zvyšování účinnosti sociální komunikace.
12. Efektivní komunikace v mezinárodním prostředí
13. Závěrečná sumarizace získaných poznatků a vyhodnocení získaných dovedností a zkušeností.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studentky a studenty s relevantními poznatky objasňujícími interpersonální komunikaci jako klíčový nástroj pro vedení lidí v podniku. Důraz je kladen na rozvíjení manažerských kompetencí potřebných pro efektivní vedení lidí, a to především tréninkovou formou.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních povinná a kontrolovaná.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor