Detail předmětu

Řízení nákladů

FP-KrnPAAk. rok: 2020/2021

Předmět se soustřeďuje na hodnotové procesy spojené s jednotlivými podnikovými útvary, zaměřuje na oblast rozpočetnictví a rozpočty (pevné a pružné), kde by měli studenti získat teoretické i praktické dovednosti pro zpracování rozpočtů dlouhodobých, krátkodobých a rozpočtů režijních nákladů. Stěžejní oblastí předmětu jsou kalkulace, a to kalkulační teorie a kalkulační praxe – vztah nákladů podniku k nákladům na jednotlivé výkony, transformace nákladů ve struktuře rozpočtové a účetní (druhové náklady) a struktuře kalkulační (přímé a nepřímé náklady) a ve struktuře kapacitní (variabilní a fixní náklady). Probírají se tradiční i moderní přístupy v kalkulací.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam a potřebu řízení nákladů z hlediska řízení a provázanost na ekonomické činnosti v rámci podniku. Studenti budou znát teorii podnikových nákladů, kalkulací a rozpočtů v návaznosti na praktické příklady. Po absolvování předmětu budou studenti schopni zhodnotit dosažené výsledky hospodaření, najít nedostatky, navrhnout jejich řešení, zdůvodnit výsledky hospodářské činnosti podniku a zpracovat výhled do budoucna.

Prerekvizity

Předpokládají se základní znalosti z mikroekonomie, ekonomiky podniku, účetnictví, financí podniku a všeobecné matematicko-statistické znalosti.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde a.s., 2013. 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8. (CS)
POPESKO B.; PAPADAKI Š. Moderní metody řízení nákladů. 2. vyd. Praha: Grada, 2016. 264 s. ISBN 978-80-247-5773-5.
DRURY, C. Cost And Management Accounting: An Introduction. South-Western Cengage Learning, 2011 p. 476. ISBN 9781408032138.
FIBÍROVÁ, J.; PETERA, P.; ŠOLJAKOVÁ L.; WAGNER J. Manažerské účetnictví - Nástroje a metody. 2. vyd.Wolters Kluwer ČR , 2016. 404 s. ISBN 978-80-7478-743-0.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou a ústní zkouškou. U písemné zkoušky dostane student dvě otázky z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku, u ústní zkoušky jsou ověřovány hlubší znalosti studenta z dané problematiky.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě testu.
TEST 20 bodů
TEST 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zkouška: Odborné znalosti jsou ověřovány písemnou zkouškou formou testu otevřených otázek (on-line) z teoretické části vymezené přednáškami z dané oblasti kalkulací a rozpočtů podniku.
Zápočet: Odborné dovednosti studenta jsou ověřovány na základě on-line testu.
TEST (7. a 8. týden ak. r.): 20 bodů
TEST (11. a 12. týden ak. r.): 20 bodů
Min.počet bodů k udělení zápočtu 25 bodů.
Dle studijního a zkušebního řádu není žádný opravný termín zápočtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova přednášek:
1. Vztah finančního účetnictví, nákladového účetnictví a manažerského účetnictví. Pojetí a členění nákladů.
2. Výkonové a odpovědnostně orientované účetnictví. Zobrazení nákladů, výnosů a výsledku hospodaření ve vnitropodnikovém účetnictví.
3. Vnitropodnikové (nákladové) účetnictví. Jednookruhová a dvouokruhová soustava účetnictví.
4. Klasifikace nákladů, druhové náklady a kalkulační náklady, náklady ve vztahu k využití provozní kapacity a další hlediska členění nákladů.
5. Základní pojmy, pojem kalkulace, kalkulační jednice, útvarové a výkonové hledisko kalkulace, kalkulační proces, rozpočty.
6. Pojetí kalkulačního systému, kalkulace jako součást ekonomického informačního systému podniku.
7.Kalkulace úplných nákladu. Přirážková kalkulace, kalkulační základna a alokační problematika kalkulace, použitelnost přirážkové kalkulace.
8.Kalkulace úplných nákladů. Metoda hodinových režijních sazeb. Fázová a postupová kalkulace.
9. Kalkulace neúplných nákladu, metoda variabilních nákladů a její využití, příspěvek na úhradu fixních nákladů a zisku prvního a druhého stupně. Analýza
bodu zvratu.
10. Rozpočetnictví, rozpočty a analýza režií, funkce a obsah rozpočtu, dlouhodobé a krátkodobé rozpočty, pevné a pružné rozpočty.
11. Rozdílové metody kalkulace, normová metoda kalkulace.
12. Kalkulace dynamická, využití nákladových funkcí pro kalkulaci výkonu.
13. Shrnutí.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou vnitropodnikových útvarů, s vnitropodnikovými náklady s návazností na celopodnikové náklady, vnitropodnikový zisk, vnitropodnikovými výnosy, vnitropodnikovou kalkulací a tvorbou vnitropodnikových předacích cen, vztahy mezi druhovým a kalkulačním členěním nákladů (transformační tabulky), kalkulací úplných nákladů, normovanou metodou kalkulace, kalkulací neúplných nákladů (metoda variabilních nákladů, metoda příspěvku na úhradu)a dynamickou kalkulací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky v průběhu semestru je na základě absolvování dvou testů. V případě omluvené neúčasti na cvičení může vyučující v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování náhradního úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor