Detail předmětu

Předdiplomní seminář

FP-KpdsPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen k prohloubení znalostí a dovedností v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by mely vyústit v napsání bakalářské práce. Podstatnou myšlenkou předmětu je nejenom prohloubit znalostí studentu v oblasti vyhledávání informačních zdrojů, odborné literatury, zpracování rešerší, správnosti citací, ale také plánovat celý proces tvorby bakalářské práce a seznámit je s klíčovými zásadami její formální a obsahové úrovně. Seznámit je s nejnovějšími poznatky metodologie a teorie v oblasti tvorby bakalářské práce a naučit je zásady efektivní prezentace odborných výsledku a obhajoby vlastního názoru.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Předpokladem absolvování předmětu jsou znalosti získané během vysokoškolského studia a jejich aplikace při řešení konkrétních problému.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný projekt - část bakalářské práce (vymezení problému, cíle BP, postup řešení a zpracování teoretické časti). Obhajoba projektu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího BP. Dílčí výstupy předmětu jsou konzultovány v konzultačních hodinách vedoucího diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je rozvíjet znalostí a dovedností studentu v oblasti písemného odborného vyjadřování, které by měly vyústit v napsání bakalářské práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: vymezení problému, stanovení cílu, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor