Detail předmětu

Odborná praxe

FP-KopxzPAAk. rok: 2020/2021

Předmět má za úkol prověřit teoretické znalosti ze základních kurzů oboru v praxi formou stáží v průmyslových i správních organizacích. Získané dovednosti a informace jsou základem pro zpracování bakalářské práce.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Kurzem získá student možnost realizovat teoretické znalosti v konkrétních zadáních v průmyslových podmínkách. Seznámit se s dílčími problémy, které se mohou stát cílem řešení bakalářské práce.

Prerekvizity

Předmět navazuje na všechny dosud studované předměty z problematiky ekonomie, účetnictví, právo a daně.

Doporučená nebo povinná literatura

SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5. (CS)
MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. 1. vyd. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. ISBN 978-80-7357-738-4. (CS)
EVANGELU, J. E.;BOMMEL van F.; JUŘIČKA, O. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Odborné praxe slouží k prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem a k ověření
jejich aplikace v praxi; slouží též k doplnění znalostí a k seznámení se s metodami práce
zejména v mimoškolních institucích,

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet za písemnou práci v rozsahu cca 10 stran.Prezentaci zpracování a obhajoby připomínek či dotazů učitele.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Praxe probíhá individuálně na základě smluv uzavřených s příslušnou organizací. V této organizaci student řeší úkoly dle pokynů vedoucího praxe, a to:
1.U vybrané firmy (organizace) popište její organizační strukturu, případně její vztahy k vyšší organizační jednotce.
2.Popište informační systém firmy informační toky ve firmě.
3.Zhodnoťte informační technologie používanou ve firmě (hardware, software,datové soubory, přenos informací, ochrana dat apod.).
4.Vyhodnoťte silné s slabé stránky firmy vzhledem k předmětu podnikání.
5.Zvažte možnosti a příležitosti firmy vzhledem k předmětu podnikání.
6.Jak funguje financování společnosti? Uveďte hlavní zdroje.
7.S jakými problémy se firma nejčastěji potýká při běžném provozu?
8.Podrobně popište Vaši každodenní pracovní činnost ve firmě.
9.Upřesněte cíl řešení bakalářské práce.
10.Uveďte přínosy praxe pro bakalářskou práci.
11.Napište seznam min.deseti informačních zdrojů k tématu bakalářské práce.
Strukturovanou zprávu z odborné praxe odevzdávají studenti v IS VUT v Brně, v části e-learning.

Cíl

Ověřit teoretické znalosti v konkrétních podmínkách podnikatelské sféry či legislativního okolí. Měla by vyjít z obecných metod jako je např. pozorování,srovnávání, analogie a na jejich základě zpracovat písemnou zprávu dle přiloženého zadání .

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student dostává zadání, ve kterém je uvedena organizace, zodpovědný pracovník v organizaci a spojení na tohoto pracovníka. Učitelé mohou zkontrolovat pobyt studenta v organizaci dotazem u zodpovědného pracovníka.
Student může na základě odsouhlasení s učitelem upřesnit jiný termín Praxe.

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

120 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor