Detail předmětu

Jakost v podniku

FP-KjpPAAk. rok: 2020/2021

Předmět se zabývá problematikou řízení jakosti v oblasti průmyslových podniků i podniků poskytujících služby.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy k řízení jakosti podniku, včetně nejpoužívanějších systémů řízení jakosti, a to dle norem ISO řady 9000, TQM a EFQM.

Prerekvizity

Základy organizace podniku a manažerských funkcí podniku, pochopení důležitosti zákazníka v tržním hospodářství.

Doporučená nebo povinná literatura

KIRAN, D. R. Total Quality Management: Key Concepts and Case Studie. BS Publications, India, 2016. ISBN 978-0128110355
BARTES, F. Jakost v podniku. Brno: CERM, s.r.o. Brno, 2007. 90 s. ISBN 978-80-214 3362-5.
VEBER, J. Řízení jakosti a ochrana spotřebitele. Praha: Grada Publishing, 2006. 240 s. ISBN 978-80-247-1782-1.
NENADÁL, J. Měření v systémech managementu jakosti. 2. doplněné vydání, Praha: Management Press, 2004. 335 s. ISBN 80-7261-110-0.
ISHIKAWA, K. Co je celopodnikové řízení jakosti? Japonská cesta. Praha: Česká společnost pro jakost, 1992. 175s. ISBN 80-02-00974-6.
NENADÁL,J. a kol. Moderní management jakosti. Management Press, 2008. 377 s. ISBN 978-80-726-1186-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy – definice jakosti dle (ISO 9000, Waltr Masing, Kaoru Ishikawa, Crosby, Feigenbaum), vývoj pohledu na jakost, znaky jakosti výrobku, služby, procesu, informace, třída jakosti, strategická koncepce C - Q - T.
2. Smyčka jakosti – obsah smyčky jakosti, základní přístupy k zabezpečování jakosti v marketing, navrhování výrobku (služby), vývoji, zásobování, výrobě, kontrole, balení a skladování, prodeji a distribuci, poprodejním servisu.
3. Základní metody řízení jakosti - FMEA, QFD, Cyklus P – D – C – A, Deník kvality, Analýza spolehlivosti, Six Sigma.
4. Úloha lidského činitele v jakosti – úkoly vrcholového vedení podniku v řízení jakosti, úkoly pracovníků v řízení jakosti, lidský faktor ovlivňující jakost, odpovědnost za způsobenou neshodu.
5. Spokojenost zákazníků – základní model monitoring miry spokojenosti zákazníků, index spokojenosti zákazníků, matice spokojenosti a loajality zákazníků.
6. Přístupy k řízení kvality – systémy řízení kvality dle norem ISO 9000, Total Quality Management - TQM, model EFQM.
7. Ekonomika jakosti – podstata ekonomiky jakosti, náklady na jakost u výrobce (náklady na jakost dle Haringtona, náklady na jakost dle Masinga, model PAF, model procesních nákladů), náklady na jakost u uživatele, celospolečenské náklady na jakost.
8. Strategie jakosti podniku – strategie jakosti podniku jako subsystém podnikové strategie, politika jakosti, plánování jakosti, výchovné programy k jakosti, spolupráce s dodavateli, vazba řízení jakosti na marketing a vývoj, efekty z jakosti, prověrky systému jakost.
9. Certifikace – vysvětlení pojmu, druhy certifikace – výrobková, personální, systému, důvody certifikace systému jakosti, úskalí výběru certifikační autority, nejdůležitější etapy certifikace systému jakosti.
10. Ochrana spotřebitele – vývoj ochrany spotřebitele v zahraničí, význam ochrany spotřebitele a důvody její institucionalizace, ochrana spotřebitele v České republice, státní instituce, spotřebitelské organizace, spotřebitelé.
11. Metoda a techniky hodnocení kvality – testování výrobků, ukazatel jakosti, benchmarking, hodnotová analýza, označování výrobků.
12. Ceny za kvalitu – Demingova cena, cena Malcolma Baldrige, Evropská cena za jakost, cena České republiky za jakost.
13. Trendy v řízení kvality – všeobecné trendy v kvalitě, vývoj přístupů ke kvalitě v USA, Japonsku a Evropě, cesty k dosažení vyšších úrovní v řízení kvality.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro řízení jakosti podniku. K tomu je nutné zvládnout moderní postupy a metody řízení jakosti nutné pro management firmy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor