Detail předmětu

Ekonomika podniku 2

FP-Kep2PAAk. rok: 2020/2021

Předmět by měl uvést do souladu poznatky z ostatních dílčích předmětů týkajících se problémů podnikové ekonomiky, zdůraznit souvislosti a návaznosti mezi nimi. Student nemůže vnímat ekonomiku podniku izolovaně, ale jako integrující prvek spojující ostatní manažerské a ekonomické předměty.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát metodické přístupy k podnikohospodářským vztahům, osvojí si znalosti nutné k modelování reálných ekonomických problémů.

Prerekvizity

Lineární algebra, diferenciální rovnice, analýza trendů, trh zboží a služeb, dokonale a nedokonale konkurenční trh, hospodářský růst, měření inflace, cíle podniku, nákladové funkce.

Doporučená nebo povinná literatura

BAYE, M. Managerial Economics and Business Strategy. New York: McGraw-Hill Companies, 2002. 578 s. ISBN 0-07-115139-7. (EN)
LUŇÁČEK, J., MARTINOVIČOVÁ, D. Podniková ekonomika II, 1. vyd. Brno: PEF MENDELU v Brně, 2011. 152 s. ISBN 978-80-7375-489-1 (CS)
KONEČNÝ, M. Podniková ekonomika. 6. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007. 184 s. ISBN 978-80-214-3465-3. (CS)
WÖHE, G., KISLINGEROVÁ,E. Úvod do podnikového hospodářství. Praha: C .H. BECK, 2007. 748 s. ISBN 97-8807-179897-2. (CS)
KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C.H. Beck, 2009. 137 s. ISBN 978-80-7400-119-2. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Dvouhodinová přednáška a dvouhodinové cvičení, probíhající jednou za dva týdny. Přednáška kombinující teorii a ilustrativní řešené příklady. Cvičení jsou zaměřená na zvládnutí početních úloh.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
- Aktivní účast na cvičeních bude kontrolována a hodnocena učitelem.
- Zápočtový test – max. hodnocení 30 bodů, minimální počet bodů ze zápočtového testu musí být 18(60%).
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky, důraz je kladen na osvojení odborné terminologie
Forma zkoušky: písemná formou otevřených otázek a numerických příkladů, případně kombinací předchozích. Maximální počet bodů je 70.
Klasifikační hodnocení:
A – bodové hodnocení 100 – 90
B – bodové hodnocení 89 - 80
C – bodové hodnocení 79 - 70
D – bodové hodnocení 69 - 60
E – bodové hodnocení 59 - 50
F – bodové hodnocení 49 - 0

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Podniková ekonomika jako teoretická věda, vědecké metody využívané v předmětu, historické souvislosti vývoje, rozdílnost pojetí podnikové ekonomiky v Evropě a USA.
2. Tvorba podnikohospodářských modelů, bariéry využití, volba determinantů, logické vazby konstrukce modelů.
3. Forma podnikání jako rozhodovací problém, ekonomické problémy spojování podniků, kvantifikace vstupních faktorů modelu
4. Cíle a vývoj podniku – Kritéria pro stanovení cílů, Metody řešení konfliktů mezi cíli.
5. Metody a nástroje prognózování, spolehlivost predikce, komparace a využití modelů teoretické ekonomie.
6. Nestandardní modely investiční plánování a rozhodování – metoda korekce, citlivostní analýza, Deanův model.
7. Simultánní investiční plánování, využití rozhodovacích stromů, metoda Monte Carlo
8. Riziko v rozhodování, teoretický model rovnováhy spotřebitele za rizika, odstranění subjektivity, využití statistických nástrojů
9. Hospodaření s dlouhodobým majetkem, Modely obnovy a výměny, Energetické hospodaření
10. Vicekriteriální hodnocení, výběr metod, omezení při použití

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout ucelený výklad obecných problémů hospodaření podniku bez ohledu na jeho příslušnost ke konkrétnímu oboru nebo odvětví. Globálním cílem je shrnout komplexní vědomosti a dovednosti se zvýrazněním souvislostí a vazeb v podnikové ekonomice. Studenti si osvojí metodologický přístup ke zkoumání podnikových procesů a současně si ujasní specifika jednotlivých podnikohospodářských věd, které se zabývají studiem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních je sledována. Důvod neúčasti posuzuje a o omluvě rozhoduje vyučující. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor