Detail předmětu

Ekonomické praktikum

FP-KepPAAk. rok: 2020/2021

Předmět uvádí studenta do problematiky zpracování vybraných témat (řešení příkladů a úloh), včetně grafického vyjádření s využitím tabulkového programu MS Excel 2010. Veškeré okruhy praktických příkladů budou řešeny formou případových studií.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student na základě získaných znalostí z výuky v rámci ekonomických předmětů (Ekonomika podniku, Řízení nákladů, aj.) v bakalářském studiu je schopen si osvojit své znalosti a dovednosti, a dále je postupně rozvíjet pomocí výpočetní techniky z hlediska praktického.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti z ekonomických předmětů získané dosavadním studiem a to zejména z předmětu Ekonomika podniku 1. Dále znalosti práce na PC, znalost tabulkového procesoru programu MS Excel 2010.

Doporučená nebo povinná literatura

KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013, 358 s. ISBN 978-80-7201-932-8. (CS)
BÁRTA, Z. Finanční gramotnost: výpočty v Excelu. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 370 s. ISBN 978-80-7478-483-5.
SYNEK, M. Manažerská ekonomika. 5.vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 471 s. ISBN 978-80-247-3494-1.
BROŽ, M. Microsoft Excel 2007 pro manažery a ekonomy. 1.vyd. Praha: CP Books, 2009. 435 s. ISBN 978-80-251-2116-0.
SYNEK, M.; KOPKÁNĚ, H.; KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. V Praze: C.H. Beck, 2009, xviii, 301 s. : il. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7400-154-3.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování 8 příkladů v jednotlivých praktických cvičeních, každý příklad je hodnocen 5 body. Zápočtový test - maximálně 30 bodů

Celkem – maximum 70 bodů
Závěrečné hodnocení:
70-66 bodů...A
65-61 bodů...B
60-56 bodů...C
55-51 bodů...D
50-40 bodů...E
39 a méně....F

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Osnova cvičení - obsah:
1. Úvod do předmětu, zadání podmínek k získání zápočtu. Seznámení se s řešením úloh v MS Excel.
2. Klasifikace nákladů (fixní, variabilní; prvotní, druhotné) - příklad 1
3. Druhové členění nákladů (šachovnicová tabulka) – příklad 2
4. Kalkulace úplných nákladů – typový kalkulační vzorec, přirážková kalkulace – příklad 3
5. Přirážková kalkulace – příklad 4
6. Kalkulace neúplných nákladů – variabilní kalkulace – příklad 5
7. Management návratnosti fixních a variabilních nákladů, analýza bodu zvratu – příklad 6
8. Citlivost v úlohách bodu zvratu (náklady, objem produkce, zisk) - příklad 7
9. Rozpočty – příklad 8
10. Rozpočtová výsledovka, rozpočtová rozvaha – příklad 9
11. Zadání a zpracování případové studie, konzultace
12. Zpracování případové studie, konzultace, odevzdání případové studie, prezentace vyřešené případové studie, včetně obhajoby zvoleného způsobu řešení v diskusi s ostatními studenty a vyučujícím
13. Zhodnocení zadaných příkladů a případové studie, udělení zápočtu

Cíl

Předmět bezprostředně navazuje na znalosti, které student získal v ekonomicky zaměřených předmětech (Ekonomika podniku, Řízení nákladů, aj.) v rámci studia. Jeho cílem je zejména prohloubit schopnost studentů třídit, analyzovat a prezentovat informace v návaznosti na konkrétně zadané rozhodovací úlohy. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni využívat MS Excel pro účely nákladové analýzy, zpracovávat analýzy plných a variabilních nákladů, BEP analýzy a další.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičeních.
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury).

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

12 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení s počítačovou podporou

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor