Detail předmětu

Competitive Intelligence 1

FP-KciPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku získávání informací o konkurenci legální a eticky vhodnou cestou. Cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy a metodické postupy potřebné pro získání a osvojení znalostí v oblasti přípravy a vlastního získávání informací o konkurenci. Důraz je kladen na osvojení postupů při analýze získané informace jako základního postupu získání přidané hodnoty tvořící novou znalost o konkurenčním subjektu.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti budou znát moderní přístupy a metody získávání a vyhodnocení informací o konkurenční firmě, konkurenčním prostředí včetně tvorby přidané hodnoty nutné k získání zpravodajství (intelligence). Studenti se seznámí se softwarovými nástroji užívanými v Competitive Intelligence. Dále si osvojí ochranu obchodního tajemství firmy.

Prerekvizity

Základní práce na PC, Word, Excel.

Doporučená nebo povinná literatura

BARTES, F. Competitive Intelligence. Skriptum. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. r o., 2012. 217 s. ISBN 978-80-214-4613-7. (CS)
FULD, L, M. The New Competitor Intelligence. The Complete Resource for Finding, Analysing, and Using Information About Your Competitors. 1995. 482 p. ISBN 0-471-58508-4. (EN)
KAHANER, L. Competitive Intelligence. New York: Simon & Schuster, 1997. 300 p. ISBN 978-0-684-84404-6. (EN)
BARTES, F. Competitive Intelligence. Základ pro strategické rozhodování. Ostrava: KEY Publishing, 2012. 317 s. ISBN 978-80-7418-113-9. (CS)
LIEBOWITZ, J. Strategic Intelligence. New York: Auerbach Publications, 2006. 223p. ISBN 978-0-8493-9868-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení.
Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Způsob a kritéria hodnocení

Zakončení předmětu:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu pro studenty s individuálním studiem:
Zápočet: vypracování semestrální práce, která bude zaslána přednášejícímu.
Zkouška: písemná forma. Student obdrží dvě otázky, na jejichž odpovědi má vymezený časový prostor. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Zakončení předmětu v distanční formě:
Zápočet: vypracování semestrální práce.
Zkouška: test prostřednictvím e-learningu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Informace o konkurenčním prostředí - význam informace o konkurenčním prostředí pro vrcholové vedení organizace, pojetí informace, základní pojmy: symptomy, data, funkce, důkazy, argumenty, hypotézy, zpravodajství.
2. Stanovení potřebných informací pro vrcholové vedení organizace - analýza problému, stanovení KIQ, stanovení KIT: strategická rozhodnutí a akce, náměty na včasná varování, profily a popisy klíčových hráčů.
3. Zdroje dat a informací - základní rozdělení zdrojů dat a informací, klasické zdroje dat a informací, elektronické zdroje dat a informací, zpravodajská mapa, zákon zpravodajské antény, zákon útlumového efektu.
4. Způsoby získávání dat a informací - fáze sběru dat a informace, klasické způsoby pro sběr dat a informací, softwarové nástroje pro sběr dat a informací.
5. Zpracování získaných dat a informací - zpracování získaných dat a informací: stanovení spolehlivosti zdroje informace, stanovení důležitosti informace pro organizaci, stanovení pravdivosti informace, ukládání dat a informací.
6. Dezinformace - vymezení pojmu dezinformace, druhy dezinformací, fáma.
7. Dezinformace - identifikace dezinformace, analýza dezinformace.
8. Předpověď reakce konkurenta - reaktivní přístup, pozdní přístup,
vhodný přístup, proaktivní přístup, stanovení reakce konkurenta.
9. Obchodní tajemství organizace - vymezení pojmu dle platné legislativy, principy a zásady ochrany obchodního tajemství organizace, utajení činnosti v organizaci.
10. Etika Competitive Intelligence - důvody dodržování etiky v procesu Competitive Intelligence, etický kodex Competitive Intelligence dle Fulda, etický kodex Competitive Intelligence dle SCIP, pravidlo újmy.
11. Mezinárodní organizace Competitive Intelligence - Strategic and Competitive Intelligence professionals – SCIP, Association of Independent Information Professionals – AIIP, Global Intelligence Alliance – GIA, mezinárodní aspekty Competitive Intelligence, kulturní, etnické a náboženské bariéry.
12. Organizační formy procesu Competitive Intelligence v organizaci - výzkum organizace (útvar CI), zrcadlová organizace, stínová organizace, příklady sledování konkurence v zahraničí.
13. Požadavky na personální zajištění procesu Competitive Intelligence v organizaci - obecné požadavky, specifické požadavky.

Cíl

Cílem je umožnit studentům pochopit problematiku informačních systémů, potřebných k získávání informací o konkurenci a vybavit studenty znalostmi pro legální získávání informací o konkurenci s jejich následným vyhodnocením.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor