Detail předmětu

Semestrální projekt

FP-spPAAk. rok: 2020/2021

Specifika duševní práce. Požadavky na závěrečnou práci. Struktura závěrečné práce. Citační styly a normy. Metodika závěrečné práce. Formulace hypotéz, jejich zdůvodnění, ověřování. Diskuse výsledků. Etické principy tvorby závěrečné práce. Plagiátorství.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem tohoto předmětu jsou vypracované minimálně dvě kapitoly závěrečné práce, a to:
- cíle a metody použité při zpracování práce
- teoretické východiska práce.
Na předmět navazuje v dalším semestru předmět Diplomní seminář.

Prerekvizity

Znalost a použití základních myšlenkových operací.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek:
Předkládání ve stanovených termínech dílčích elaborátů, předložení a prezentace studie k diplomové práci.
Klasifikační stupeň je podmíněn včasností, úplností a kvalitou předkládaných materiálů.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je navázán na zaměření závěrečné práce každého studenta. Výuka probíhá individuálně ve vyhrazených hodinách, převážně formou konzultací dílčích problémů, prezentace výsledků zpracování práce. Předmět je zaměřen zejména na vypracování teoretických východisek práce na základě vedoucím práce doporučené literatury, formulaci cílů práce a výběru metod použitých pro zpracování závěrečné práce.

Cíl

Hlavním cílem předmětu je prezentovat studentům požadavky na vytvoření závěrečné práce, strukturu práce, předpisy vztahující se k tvorbě závěrečných prací a vést studenty k vytvoření kvalitní závěrečné práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Odevzdání požadovaných materiálů ve vyhlášených kontrolních dnech.
Nepřítomní studenti musí požadované materiály odevzdat v náhradním termínu

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

3 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor