Detail předmětu

Finance podniku

FP-fpPAAk. rok: 2020/2021

Podnik a jeho poslání. Zakladatelský rozpočet. Stanovení podnikových potřeb. Způsoby financování podnikových potřeb. Peněžní tok a způsoby jeho sledování. Financí cíle podniku a kritéria jejich hodnocení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy učení:
Znalosti: Studenti budou znát ekonomická kritéria rozhodování o právních formách financování, faktory určování podnikových potřeb, principy sestavení zakladatelského rozpočtu, zásady investování do dlouhodobého majetku, principy řízení oběžného majetku. Studenti získají přehled o potenciálních zdrojích financování a vhodnosti jejich použití.
Dovednosti: Studenti budou schopni identifikovat jednotlivé potřeby v závislosti na oboru působení podnikatelského subjektu a zdůvodnit potřebu zdrojů financování, finančně vyjádřit procesy probíhající v podniku a zvolit kritéria pro posouzení efektivnosti vybraných procesů.
Způsobilosti: Studenti dokážou sestavit zakladatelský rozpočet podniku pro různé obory podnikání, tj. definovat majetkové potřeby a kalkulovat potřebu zdrojů financování. Budou schopni posoudit výrobní kapacitu podniku a aplikovat metody hodnocení projektů obnovy majetku. Dovedou stanovit náklady a výdaje spojené s jednotlivými zdroji financování, posoudit vhodnost využití úvěrových zdrojů a leasingu. Dokážou aplikovat základní ekonomické kritéria při hodnocení systému zásobování a navrhnout alternativní řešení.

Prerekvizity

Znalost účetních výkazů, znalost účetní osnovy a účetních postupů pro podnikatele, matematické znalosti funkcí.

Doporučená nebo povinná literatura

BREALEY, R.; MYERS, S.; ALLEN, F. Principles Of Corporate Finance. 11th Edition. McGraw-Hill Australia, 2013. ISBN 9780078034763. (EN)
KISLINGEROVÁ, E. a kol. Manažerské finance, Praha: C.H.Beck, 2010. 864 s. ISBN 978-80-7400-194-9. (CS)
KORÁB, V.; REŽŇÁKOVÁ, M.; PETERKA, J. Podnikatelský plán v praxi. Brno:Computer Press, 2007. 216 s. ISBN 978-80-251-1605-0. (CS)
SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 3. aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-247-2424-9. (CS)
BROOKS, R. M. Financial management: Core concepts. 3rd edition. PEARSON, 2016. ISBN 978-0133866698. (EN)
HRDÝ, M.; KRECHOVSKÁ, M. Podnikové finance v teorii a praxi, 2. vyd. Wolters Kluwer, 2017. 272 s. ISBN 978-80-7552-449-2. (CS)
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress. 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1 (CS)
VALACH, J. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. Praha: Ekopress, 2011. ISBN: 978-80-86929-71-2 (CS)
SRPOVÁ, J.; ŘEHOŘ, V. a kol. Základy podnikání. Teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Praha: Grada Publishing, 2010. 432 s. ISBN 978-80-247-3339-5. (CS)
REŽŇÁKOVÁ, M.; HEDIJA, V.; KARAS, M.; SÁGHY ESTÉLYI, K.; ŽIŽLAVSKÝ, O.: Finance podniku. Průvodce studiem pro kombinovanou formu studia. Brno, 2016 (elektronicky) (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky pro udělení zápočtu:
Student na konci semestru absolvuje test z příkladů. Student musí z testu získat minimálně 50 % z možného počtu bodů.
Aktivní účast ve cvičeních:
Student je povinný aktivně se zúčastnit minimálně pěti cvičení. Nepřipravenost na cvičení je sankcionována - 2 body za každé cvičení z bodového hodnocení získaného z testu z příkladů.
Hodnocení z cvičení vstupuje do celkového hodnocení předmětu s váhou 35 %.

Požadavky ke zkoušce:
Znalosti jsou ověřovány zkouškou, která má písemnou formu. Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do předmětu. Podnik a jeho poslání.
2.Obsah financí podniku. Zakladatelský rozpočet podniku
3.Řízení kapitálu investovaného v dlouhodobém majetku
4.Metody posuzování investičních projektů – nákladové a výnosové metody.
5.Řízení kapitálu investovaného v oběžném majetku.
6.Ekonomické kritéria hodnocení řízení zásob
7.Řízení pohledávek.
8.Externí vlastní zdroje financování podniku.
9.Externí cizí zdroje financování podniku.
10.Programy podpory financování.
11.Interní zdroje financování
12.Peněžní tok podniku – výdaje, příjmy, metody sestavování cash flow
13.Finanční cíle podniku a jejich hodnocení

Cíl

Cíle předmětu:
Hlavním cílem předmětu je, aby si studenti osvojili teoretické základy financí podniku a jejich aplikace. K tomu je nutné zvládnout přístupy k definování podnikových potřeb na základě podnikatelského záměru a zvolené formy podnikání, osvojit si metody pro plánování a hodnocení obnovy dlouhodobého majetku, aplikovat ekonomická kritéria řízení zásob, definování možných zdrojů financování podnikových potřeb a posuzovat jejich vhodnosti pro podnik, kvantifikovat náklady s nimi spojené.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor