Detail předmětu

Odborná praxe

FP-FopxPAAk. rok: 2020/2021

Odborná praxe je vykonávána v celkovém rozsahu 200 hodin. Před zahájením praxe musí být se subjektem, ve kterém student praxi vykoná, uzavřena o odborné praxi smlouva.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Odbornou praxí získá student možnost ověřit studiem získané teoretické znalosti při řešení konkrétních zadání v podnicích. Po absolvování praxe dojde k propojení teoretických znalostí a praktických dovedností. Student získá praktické dovednosti, které mu umožní lépe se uplatnit na trhu práce.

Prerekvizity

Praxe navazuje na všechny studované odborné předměty (zvláště z oblasti daní, účetnictví, práva a ekonomie).

Doporučená nebo povinná literatura

MUŽÍK, J. Profesní vzdělávání dospělých. Wolters Kluwer , 2012, 263 s. 1. Vyd. ISBN: 978-80-7357-738-4 (CS)
EVANGELU, J. E. a F. van BOMMEL a O. JUŘIČKA. Efektivita vzdělávání: jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců. Ostrava: KEY Publishing, 2013. 135 s. ISBN: 978-80-7418-197-9 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Odborná praxe, tj. ověřování a prohloubení znalostí a dovedností získaných studiem v praxi. Doplnění znalostí a seznámení se s metodami práce v mimoškolních institucích.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti zpracovávají individuálně zadaný projekt v rámci finančního úseku podniku. Součástí projektu je strategická analýza podniku, včetně rozboru ekonomických výsledků a identifikace silných a slabých stránek finančního řízení podniku. Zadání projektu je upřesněno na schůzce garanta praxe se studenty (konání schůzky viz aktuality předmětu).
Zároveň z průběhu praxe studenti zpracují zprávu. Součástí této zprávy je i hodnocení vedoucího pracovníka finančního útvaru subjektu, ve kterém student praxi vykonal (toto hodnocení má podobu standardizovaného formuláře).
Projekt i zprávu odevzdávají studenti v rámci e-learningu v IS VUT.
Předmět je zakončen zápočtem, který je udělen za odevzdání projektu v patřičné kvalitě a zprávy (včetně hodnocení vedoucího pracovníka).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti vykonávají praxi po ukončení letního semestru prvního roku studia. Praxi mohou absolvovat buď v rámci letních prázdnin, nebo v průběhu zimního a letního semestru druhého roku studia ve dnech, kdy neprobíhá výuka. Předmět je nutné absolvovat nejpozději do konce desátého týdne výuky letního semestru druhého roku studia (tzv. zápočtový týden).

Cíl

Cílem předmětu je ověřit znalosti získané studiem v praxi, ověřit dovednosti řešit problémy ve vybrané oblasti finančního řízení, navrhovat vhodná řešení a komunikovat je v rámci pracovního týmu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Garant praxe může kontrolovat skutečné vykonávání praxe u příslušného subjektu.

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

200 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor