Detail předmětu

Obchodování cenných papírů a komodit

FP-FocpPAAk. rok: 2020/2021

Předmět je zaměřen na problematiku investic do cenných papírů a komodit a na jejich obchodování na veřejných organizovaných trzích. Výklad směřuje od podstaty funkce burzovních trhů přes systémové vymezení jejich vnitřní struktury až k mechanismu jejich fungování a k možným ekonomickým dopadům v případě selhání. Následně se zaměřuje na jednotlivé druhy finančních investičních instrumentů, zejména pak na burzovně obchodovatelné cenné papíry a komodity, cizí měny, termínové derivátové instrumenty, cenné papíry investičních a podílových fondů a v neposlední řadě i na veřejně obchodovatelné strukturované produkty. A součástí výkladu je i fundamentální, technická a psychologická analýza, jakož i praktický nácvik obchodování cenných papírů jak na burzách v České republice, tak v zahraničí. Absolvováním předmětu získá student jednak komplexní pohled na soudobé způsoby používání finančních investičních instrumentů při externím financování podniku (resp. rozpozná smysl finančních transakcí prováděných tzv. nadnárodními finančními konglomeráty), jednak se naučí spravovat vlastní majetek. A vzhledem k nabytým poznatkům ohledně zásad investování a znalostí jak s cennými papíry a komoditami obchodovat, bude schopen samostatně provádět obchodní transakce jak v České republice, tak i na zahraničních burzách.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude chápat funkci finančních trhů a význam cenných papírů, bude schopný provádět analýzy potřebné při rozhodování o investicích na finančních trzích, diverzifikovat riziko, navrhovat investiční strategie a bude vybaven potřebnými vědomostmi a znalostmi o způsobech obchodování cenných papírů, cizích měn a komodit.

Prerekvizity

Předpokládají se znalosti bakalářského stupně vysoké školy se zaměřením na ekonomiku.

Doporučená nebo povinná literatura

MISHKIN, Frederic S., MATTHEWS, Kent a GIULIODORI, Massimo. The economics of money, banking and financial markets. Harlow: Pearson Education, 2013. xxix, 625 s. ISBN 978-0-273-73180-1. (EN)
REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 760 s. Profesional. ISBN 978-80-247-3671-6. (CS)
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 624 s. Finanční trhy a instituce. Finance. ISBN 80-247-0342-4. (CS)
REJNUŠ,O., Finanční trhy - Učebnice s programem na generování cvičných testů. Praha, GRADA, 1. vydání, 2016, 380 stran. (CS)
JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti, Praha, Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1826-X (CS)
VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2011. 789 s. ISBN 978-80-7357-647-9. (CS)
GLADIŠ, Daniel. Akciové investice. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. 176 s. Investice. ISBN 978-80-247-5375-1. (CS)
WYSTUP, Uwe. FX options and structured products. Chichester: John Wiley & Sons, 2006. 323 s. Wiley finance series. ISBN 0-470-01145-9. (EN)
MAREK, Radan. Cenné papíry v novém občanském zákoníku: komentář. Praha: C. H. Beck, 2013. 431 s. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-466-7. (CS)
LIEN, Kathy. Forex: ziskové intradenní a swingové obchodní strategie. 2., rozš. vyd. Praha: FXstreet, 2013. 263 s. ISBN 978-80-904418-2-8. (CS)
JÍLEK, Josef. Finanční a komoditní deriváty v praxi. 2., upr. vyd. Praha: Grada, 2010. 630 s. Finanční trhy a instituce. ISBN 978-80-247-3696-9. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praxi.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je zakončen udělením klasifikovaného zápočtu, a to na základě úspěšného napsání písemného testu sestávajícího ze dvou částí, z nichž obě dvě musí úspěšně splnit. První část testu, tvoří výpočet tří příkladů, z nichž za každý správně vypočtený příklad může student získat max. 5 bodů. Student může z této části testu získat max. 15 bodů, přičemž minimální počet bodů, za který lze tuto část testu uznat je 10.
Druhá část testu spočívá ve dvaceti otázkách, majících různé počty správných odpovědí, které student kroužkuje. Za správnou odpověď získá kladný bod, za špatnou odpověď se mu bod odečítá. K nezakroužkovaným odpovědím se nepřihlíží. Pokud student dosáhne 90% maximálního počtu správných odpovědí, je hodnocen klasifikačním stupněm A, při dosažení 85% správných odpovědí stupněm B, při dosažení 80% správných odpovědí stupněm C, při dosažení 75% správných odpovědí stupněm D a při dosažení 70% správných odpovědí stupněm E.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Význam organizovaných trhů a jejich vliv na funkci finančního a ekonomického systému.
2. Burzovní systémy a způsoby jejich fungování.
3. Specifické funkce jednotlivých dílčích segmentů burzovního systému.
4. Základní faktory investiční strategie
5. Základní druhy akcií, jejich vlastnosti a způsoby obchodování.
6. Fundamentální analýza.
7. Technická analýza.
8. Psychologická analýza.
9. Základní druhy dluhopisů, jejich vlastnosti a způsoby obchodování.
10. Investování prostřednictvím investičních a podílových fondů kolektivního investování.
11. Pevné termínové derivátové instrumenty - obchodování futures
12. Podmíněné termínové derivátové instrumenty – burzovní obchodování opcí.
13. Syntetické termínové derivátové instrumenty
12. Specifické vlastnosti strukturovaných produktů a jejich obchodování.
13. Specifika burzovního obchodování komodit a cizích měn.

Cíl

Cílem je připravit studenty na využití znalostí získaných v tomto předmětu při praktickém rozhodování o investicích na finančních trzích a při alokaci úspor.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky je plně v kompetenci cvičícího. Podmínkou udělení zápočtu je vypracování a prezentace seminární práce a úspěšné absolvování zápočtového testu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor