Detail předmětu

Mezinárodní finance

FP-FmfPAAk. rok: 2020/2021

Platební bilance. Devizový trh. Systémy devizových kurzů. Politika rovnováhy platební bilance. Vývoj mezinárodního finančního systému. Investování a financování obchodních operací v mezinárodním prostředí. Specifické způsoby financování přeshraničních ekonomických aktivit.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupy učení:
Studenti budou znát aktuální otázky a problémy související s mezinárodním finančním systémem na základě znalosti jeho vývoje, změn a faktorů, které formování tohoto systému determinují, jako i významnější fáze hospodářské integrace v rámci Evropy a aktuální otázky a tendence vývoje v rámci Evropské unie. Studenti budou znát základní teorie vývoje devizového kurzu a hlavní směry rozvoje těchto teorií. Studenti umí popsat vliv toků zachycených na účtech platební bilance na vývoj devizového kurzu a rizika působící na podniky působící v mezinárodním prostředí. Studenti znají fungování, uspořádání a strukturu mezinárodních finančních trhů, včetně specifik investování na mezinárodních trzích a investičního bankovnictví, jako i klíčové mezinárodní finanční instituce, jejich místo, poslání, cíle a propojenost s řízením podnikových financí v mezinárodním prostředí.
Studenti jsou schopni komplexně zhodnotit současný stav a posoudit předpokládané trendy vývoje v rámci mezinárodního finančního systému s akcentem na Hospodářskou a měnovou unii. Studenti jsou schopni zhodnotit jednotlivé formy zahraničních investic a aplikovat znalosti z oblasti mezinárodních finančních trhů při volbě optimálního způsobu financování. Studenti jsou schopni samostatně nacházet řešení problémů z oblasti mezinárodních financí a zvážit jejich dopad na ekonomiku podniku.
Studenti jsou schopni samostatně nacházet řešení problémů z oblasti mezinárodních financí, doporučit vhodná řešení a kvalifikovaně je zdůvodnit.

Prerekvizity

Znalost financí podniku (finančního managementu), finančního účetnictví, finanční matematiky a základů mezinárodního obchodu.

Doporučená nebo povinná literatura

DURČÁKOVÁ, J. a M. MANDEL. Mezinárodní finance. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Management Press, 2010. ISBN 978-80-7261-221-5.
BALDWIN, R., Ch. WYPLOSZ a S. ŠAROCH. Ekonomie evropské integrace. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4568-8.
NÝVLTOVÁ, R. a M. REŽŇÁKOVÁ. Mezinárodní kapitálové trhy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1922-1.
ČERNOHLÁVKOVÁ, E., A. SATO a J. TAUŠER. Finanční strategie v mezinárodním podnikání. Praha: ASPI, 2007. ISBN 978-80-7357-321-8.
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice I: Peníze a platební styk. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-3893-2.
SÁGHY ESTÉLYI, K. Mezinárodní finance – studijní text k předmětu + e-learning
JÍLEK, J. Finance v globální ekonomice II: Měnová a kurzová politika. Praha, Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4516-9.
SHAPIRO, A. C. Multinational Financial Management. 9. ed. University of Southern California, 2010. ISBN 978-0-470-45035-2.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu je požadováno splnění následujících podmínek: aktivní účast na cvičeních, zpracování a prezentace semestrální práce v předem určeném termínu. Hodnocení semestrální práce ovlivňuje hodnocení zkoušky vahou 30 %.
Požadavky ke zkoušce: znalost probrané látky a její praktické aplikace. Forma zkoušky kombinovaná – písemný test a v případě potřeby ústní dozkoušení.
Zkouška je klasifikována dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Platební bilance – význam platební bilance, vzájemná souvislost mezi jednotlivými účty platební bilance, vliv platební bilance na devizovou poptávku;
2. Devizový trh – organizace a struktura devizového trhu, způsoby kotace devizového kurzu, teorie parity kupní síly a teorie parity úrokové míry; hlavní směry rozvoje teorie devizového kurzu;
3. Systémy devizových kurzů – klasifikace jednotlivých systémů devizových kurzů a jejich zhodnocení dle vybraných kritérií;
4. Politika rovnováhy platební bilance – vymezení vnější nerovnováhy země, způsoby vyrovnání deficitu platební bilance, rizika a dopady jednotlivých metod na ekonomiku a subjekty v dané zemi;
5. Vývoj mezinárodního finančního systému – hlavní etapy vývoje mezinárodního finančního systému, vznik mezinárodních finančních institucí a vývoj integrace v rámci Evropy;
6. Investování a financování obchodních operací v mezinárodním prostředí – význam a formy přímých investic a portfoliových investic, význam a struktura euroměnového a eurokapitálového trhu, specifika finančních strategií transnacionálních korporací;
7. Specifické způsoby financování přeshraničních ekonomických aktivit – projektové financování a joint ventures, vázané obchodní operace, multilaterální rozvojové banky.
8. Exportní financování v podmínkách České republiky. Rizika exportního financování.
9. Sjednání platebních podmínek ve smlouvě o dodávce. Kalkulace nabídkové ceny v kontextu exportního financování.
10. Systémy podpory financování exportu v rámci OECD a ČR.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vývojem a trendy v oblasti mezinárodního finančního systému, v prostředí, který formuje rámcové podmínky pro finanční řízení podniků v mezinárodním kontextu, především v rámci Evropské unie.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výsledků samostatné práce na zadaných úkolech. V případě omluvené neúčasti na cvičení může učitel v odůvodněných případech stanovit náhradní podmínku, zpravidla vypracování dílčího písemného úkolu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

20 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

10 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor